سطح B1 نوشتنمهارت ها

آموزش از راه دور

آنچه در این مطلب میخوانید

در تمرین نوشتن این درس، باید مانند نمونه نظر خود را در مورد آموزش از راه دور و مزایا و معایب آن بنویسید.

تمرین

B- Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Pam loves math. Her favorite subject is chemistry / geometry / art.
2- Mr. Barton is a social studies teacher. This year he’s teaching physics / world geography / algebra.
3- Kevin wants to be a doctor because he loves history / music / biology.
4- I don’t paint or draw very well, but I enjoy learning about famous painters in our music / art / physics class.

D- Complete the sentences with the correct words from the box.

E- Complete the zero conditional sentences with the correct form of the verbs from the box. Use contractions where possible.

F- Number the lines of the conversation in the correct order.

پاسخنامه

B
1- geometry
2- world geography
3- biology
4- art

D
1- hungry
2- nervous
3- busy
4- lonely

E
1- goes
2- drink
3- doesn’t want
4- say
5- aren’t
6- eats

F- (1) 4 5 3 2

کاربرگ

پیشنهاد ما:  درس 2: توصیفات

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *