سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

افراد مشهور

آنچه در این مطلب میخوانید

افراد مشهور به عنوان نمادهایی از موفقیت، شجاعت، تغییر و تأثیر قدرتمندی در زندگی مردم دیده می‌شوند. speaking این درس با موضوع افراد مشهور به شما کمک می کند با دیگران در مورد این افراد الهام بخش صحبت کنید، در مورد آنها سوال بپرسید و به سوال دیگران پاسخ دهید.

A: He was from Mexico. He was a politician.
B: Is it…?
A: No, sorry. He was born in the 19th century.
C: I think I know. Is it Benito Juárez?

الف: او اهل مکزیک بود. او یک سیاستمدار بود.
ب: آیا…؟
الف: نه، متاسفم. او در قرن 19 به دنیا آمد.
ج: فکر می کنم می دانم. آیا بنیتو خوارز است؟

A: Where was Brad Pitt born?
B: I’m not sure, but I think he was born in…
A: How old is he?

الف: برد پیت کجا به دنیا آمد؟
ب: مطمئن نیستم، اما فکر می‌کنم او متولد…
الف: چند سالشه؟

A: My aunt made a big difference in my life.
B: Oh, yeah? Why?
A: She taught me to think of other people.

الف: عمه من تغییر بزرگی در زندگی من ایجاد کرد.
ب: اوه، بله؟ چرا؟
الف: او به من یاد داد که به دیگران فکر کنم.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Where were you born?
2- Were your grandparents born there, too?
3- Did you read a book or an article about a famous person last year? [If yes, ask:] Who was the person?
4- Did you write a report about a famous explorer or scientist for school? [If yes, ask:] Who did you write about?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about John Glenn. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Pierre and Marie Curie. (Use the past of be.)

1- _ Marie Curie born in 1859?

2- _ Pierre and Marie Curie designers?

3- _ they the first brother and sister to win a Nobel Prize?

4- _ Pierre the first person to win two Nobel Prizes?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Where were your parents born?
2- Were their parents born there, too?
3- Did you see a movie or a documentary about a famous person last year? [If yes, ask:] Who was the person?
4- Did you write a report about a famous athlete or politician for school? [If yes, ask:] Who did you write about?

پیشنهاد ما:  توصیه ADDY

C- Ask your partner these questions about John Glenn. (Use the past of be.)

1- Where _ John Glenn born?

2- _ he born in 1920?

3- _ he a composer?

4- _ he the youngest person to fly in space?

D- Now read the information about Pierre and Marie Curie. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I was born in [Canada].
2- Yes, they were. / No, they weren’t. / No, they were born in [Japan].
3- Yes, I did. The person was [Pablo Picasso]. / No, I didn’t.
4- Yes, I did. I wrote a report about [Christopher Columbus]. / No, I didn’t.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- They were born in [Argentina].
2- Yes, they were. / No, they weren’t. / No, they were born in [Peru].
3- Yes, I did. The person was [William Shakespeare]. / No, I didn’t.
4- Yes, I did. [Last year] I wrote a report about [Michael Jordan]. / No, I didn’t.

C- Student B’s questions
1- Where was John Glenn born?
2- Was he born in 1920?
3- Was he a composer?
4- Was he the youngest person to fly in space?

Student A’s answers- Sample answers:
1- He was born in the United States.
2- No, he wasn’t. / No, he was born in 1921.
3- No, he wasn’t. / No, he was an astronaut and a politician.
4- No, he wasn’t. / No, he was the oldest person to fly in space.

D- Student A’s questions
1- Was Marie Curie born in 1859?
2- Were Pierre and Marie Curie designers?
3- Were they the first brother and sister to win a Nobel Prize?
4- Was Pierre the first person to win two Nobel Prizes?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, she wasn’t. / No, she was born in 1867. / No, Pierre Curie was born in 1859.
2- No, they weren’t. / No, they were scientists.
3- No, they weren’t. / No, they were the first husband and wife to win a Nobel Prize.
4- No, he wasn’t. / No, Marie was the first person to win two Nobel Prizes.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *