سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

اقدام را حدس بزنید

آنچه در این مطلب میخوانید

صحبت کردن یکی از مهم ترین مهارت های زبان انگلیسی است. همه ما دوست داریم وقتی یادگیری زبانی را شروع می کنیم به سرعت بتوانیم با آن زبان گفت و گو کنیم. اما اینکار نیازمند تلاش و پشتکار روزمره است. درس امروز در مورد فعالیت های روزمره ماست. پس همین حالا یادگیری را شروع کنید و پیش به سوی پله های بعدی بروید.

A: You’re dancing.
B: No, I’m not.
A: You’re playing soccer.
B: Yes, that’s right.

الف: داری می رقصی.
ب: نه، نمی رقصم.
ج: تو داری فوتبال بازی می کنی.
ب: بله، درست است

A: I think he’s studying French.
B: Right. And he’s taking a painting class.
C: Do you think he’s drinking a lot of coffee?

الف: فکر می‌کنم او در حال تحصیل فرانسه است.
ب: درست است. و داره کلاس نقاشی میره
ج: فکر می کنی او زیاد قهوه می نوشد؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Are you holding a pen?
2- Are we sitting now?
3- What classes are you taking these days?
4- Are you looking for a job these days?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the text message from Cindy. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Pete.

1- Where _ Pete now?

2- Who _ Stacy and Pete looking for?

3- _ Mary at the mall now?

4- _ Stacy and Pete sitting in the Japanese restaurant?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Are you wearing a white shirt?
2- Are we standing now?
3- What book are you reading these days?
4- Are you creating a website these days?

C- Ask your partner these questions about Cindy.

1- Where _ Cindy now?

2- Who _ Cindy and Ted looking for?

3- _ Cindy and Ted standing in front of the tennis club?

4- _ Cindy’s tennis lesson starting now?

D- Now read the text message from Pete. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [holding a pencil].
2- Yes, we are. / No, we’re not. / No, we’re [standing].
3- I’m taking [English]. / I’m taking [French] classes.
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m not looking for a job.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m wearing a [blue shirt].
2- Yes, we are. / No, we’re not. / No, we’re [sitting].
3- I’m reading [Dune]. / I’m not reading a book these days.
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m not creating a website.

پیشنهاد ما:  جمعه شب کجا بودی؟

C- Student B’s questions
1- Where is Cindy now?
2- Who are Cindy and Ted looking for?
3- Are Cindy and Ted standing in front of the tennis club?
4- Is Cindy’s tennis lesson starting now?

Student A’s answers- Sample answers:
1- She’s at the park (with her brother Ted).
2- They’re looking for Mike.
3- No, they’re not. / No, they aren’t. They’re sitting in front of the tennis club.
4- Yes, it is.

D- Student A’s questions
1- Where is Pete now?
2- Who are Stacy and Pete looking for?
3- Is Mary at the mall now?
4- Are Stacy and Pete sitting in the Japanese restaurant?

Student B’s answers- Sample answers:
1- He’s at the mall. / He’s in front of the Japanese restaurant.
2- They’re looking for Kevin.
3- No, she’s not. / No, she’s at home.
4- No, they’re not. / No, they aren’t. They’re standing in front of the Japanese restaurant.

آموزش صبحت کردن A1 درس نه زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *