سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

او سخت کوش است

آنچه در این مطلب میخوانید

سخت کوشی یکی از صفت های برجسته و مهم در دستیابی به هدف‌ها و پیشرفت در هر زمینه‌ای است. موضوع تمرین‌های صحبت کردن این بخش صفت ها است. مهارت صحبت کردن در یادگیری زبان اثرات مثبت چشمگیری دارند و به شکل‌های مختلف به پیشرفت شما کمک می‌کند.

A: My brother’s name is Gi-woo.
B: What’s he like?
A: Well, he’s very hardworking. He’s 26, and he’s an accountant. He works late every day.

A: My brother is very hardworking.
B: Really? My mother is hardworking, too. She’s a…

الف: نام برادرم گی وو است.
ب: او چه شکلی است؟
الف: خب، او خیلی سخت کوش است. او 26 سال دارد و یک حسابدار است. او هر روز دیر کار می کند.

الف: برادر من بسیار سخت کوش است.
ب: واقعا؟ مادر من هم سخت کوش است. او هست یک…

A: Is Jun friendly?
B: I believe so.
A: Is he married?
B: I don’t think so.

الف: آیا جون دوستانه است؟
ب: من معتقدم که اینطور است.
الف: متاهل است؟
ب: فکر نمی کنم.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Do you have straight hair?
2- Are you shy?
3- What is your best friend like?
4- What does our teacher look like?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Look at the pictures of Mike and Laura. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Zack and Joan. (Use the simple present.)

1- _ (Zack / have) a beard?

2- _ (he / be) short?

3- _ (Joan / have) glasses?

4- _ (Zack and Joan / be) middle-aged?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Do you have curly hair?
2- Are you talkative?
3- What does your best friend look like?
4- What is our teacher like?

C- Ask your partner these questions about Mike and Laura. (Use the simple present.)

1- _ (Mike / have) a mustache?

2- _ (he / be) elderly?

3- _ (Laura / be) overweight?

4- _ (Mike and Laura / have) long hair?

D- Now look at the pictures of Zack and Joan.
Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I have [curly] hair.
2- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [confident and friendly].
3- [He’s hardworking and serious].
4- [She’s tall and thin]. / [She’s young] and has [short blond hair].

پیشنهاد ما:  درس 3: استایل و مدها

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I have [straight] hair.
2- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [shy].
3- [She’s short and has long blond hair].
4- [He’s funny and confident].

C- Student B’s questions
1- Does Mike have a mustache?
2- Is he elderly?
3- Is Laura overweight?
4- Do Mike and Laura have long hair?

Student A’s answers- Sample answers:
1- No, he doesn’t. / No, he has a beard.
2- No, he’s not. / No, he isn’t. / No, he’s middle-aged.
3- No, she’s not. / No, she isn’t. / No, she’s thin.
4- No, they don’t. / No, Laura has short hair, and Mike is bald.

D- Student A’s questions
1- Does Zack have a beard?
2- Is he short?
3- Does Joan have glasses?
4- Are Zack and Joan middle-aged?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, he doesn’t.
2- No, he’s not. / No, he isn’t. / No, he’s tall.
3- Yes, she does.
4- No, they aren’t. / No, they’re not. / No, Zack is young, and Joan is elderly.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *