سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

بحث فیلم

آنچه در این مطلب میخوانید

فیلم دیدن با دوستان می تواند یک سرگرمی جالب باشد. در این درس یاد می گیرید چطور در مورد فیلم با دوستانتان صحبت کنید، از آنها سوال بپرسید و پاسخ سوالات آنها را بدهید.

A: I like to eat candy at the movies.
B: Oh, I don’t. I like to eat popcorn.

الف: من دوست دارم در سینما آب نبات بخورم.
ب: اوه، من این کار را نمی کنم. من دوست دارم پاپ کورن بخورم.

A: Let’s do something fun this weekend.
B: All right. Any suggestions?
A: Well, we could see the new horror movie. Do you like horror movies?
B: No, I don’t. Sorry. Why don’t we…?

الف: بیایید این آخر هفته یک کار سرگرم کننده انجام دهیم.
ب: خیلی خب. پیشنهادی دارید؟
الف: خوب، ما می توانیم فیلم ترسناک جدید را ببینیم. آیا فیلم های ترسناک را دوست دارید؟
ب: نه، ندارم. متاسفم چرا… نکنیم؟

الف: بیایید این آخر هفته یک کار سرگرم کننده انجام دهیم.
ب: خیلی خب. پیشنهادی دارید؟
الف: خوب، ما می توانیم فیلم ترسناک جدید را ببینیم. آیا فیلم های ترسناک را دوست دارید؟
ب: نه، ندارم. متاسفم چرا… نکنیم؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Are you a fan of action movies?
2- Do you like musicals?
3- Do most of your friends like rock music? [If yes, ask:] What are their favorite bands?
4- Do any of your friends like classical music? [If yes, ask:] What composers do they listen to?

B- Now answer your partner’s questions.

C- You are Chris and your partner is Pat. You and Pat want to go out on Friday night. Read the events calendar and answer Pat’s questions.

D- Now you and Pat want to make plans for Saturday night. Pat is looking at an events calendar. Ask Pat these questions and talk about your preferences. (Use the simple present, where needed.)

1- _ (there / be) a concert at the City Arts Center? [If yes, ask:] What kind of concert?

2- I don’t like techno music at all. How about you?

3- _ (you / like) science-fiction movies? I do!

4- OK, let’s decide now. _ (you / have) any suggestions?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Are you a fan of animated movies?
2- Do you like comedies?
3- Are some of your friends interested in hip-hop?
[If yes, ask:] What artists do they like?
4- Do any of your friends like techno?
[If yes, ask:] Who do they listen to?

C- You are Pat and your partner is Chris. You and Chris want to go out Friday night. Chris is looking at an events calendar. Ask Chris these questions and talk about your preferences. (Use the simple present, where needed).

1- _ (there / be) a movie festival at the Mega Movie Theater? [If yes, ask:] What kind of festival?

2- I don’t like horror movies. How about you?

3- _ (you / like) seafood? I love it!

4- OK, let’s decide now. Look at the calendar again. What _ (you / suggest)?

D- Now you and Chris want to go out on Saturday night. Read the Saturday events calendar. Answer Chris’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. [I really liked Inception.] / No, I’m not. / No, I [prefer comedies].
2- Yes, I do. [My favorite is Mamma Mia!] / No, I don’t.
3- Yes, they do. They like [Bon Jovi and Nickelback]. / No, [most of them] don’t.
4- Yes, [some of them] do. They listen to [Beethoven and Mozart]. / No, they don’t.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. [I loved Up.] / No, I’m not.
2- Yes, I do. [My favorite comedy is Date Night. ] / No, I don’t.
3- Yes, [a few of them] are. [They like Jay-Z.] / No, they aren’t.
4- Yes, [a lot of them] do. [They listen to Blackhole.] / No, they don’t.

C- Student B’s questions
1- Is there a movie festival at the Mega Movie Theater? What kind of festival?
2- I don’t like horror movies. How about you?
3- Do you like seafood? I love it!
4- OK, let’s decide now. Look at the calendar again. What do you suggest?

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, there is. It’s an all-night horror movie festival.
2- Neither do I! / I don’t, either. / Well, I do. I really like them!
3- I do, too. / Well, I don’t. I [prefer pasta or steak].
4- Let’s have dinner at the Italian Café and then go to the rock concert. How about that?

D- Student A’s questions
1- Is there a concert at the City Arts Center? What kind of concert?
2- I don’t like techno music at all. How about you?
3- Do you like science-fiction movies? I do!
4- OK, let’s decide now. Do you have any suggestions?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, there is. / Yes, there’s a techno music concert at 8:00 p.m.
2- Neither do I! [I hate it!] / I don’t, either. / Oh, I like it!
3- I do, too! [They’re my favorites.] / Well, I don’t. [I really dislike them!]4- Why don’t we have dinner at the Italian Café and then go to the movie festival?

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *