سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

به چه چیزی علاقمند هستید؟

آنچه در این مطلب میخوانید

همه افراد از علایق متفاوتی برخوردار هستند و تفاوت‌های فردی باعث تنوع و جذابیت در جامعه می‌شود. شما به چه چیزی علاقه مند هستید؟ در گفت و گو های این درس مکالماتی در مورد فعالیت های مورد علاقه افراد وجود دارد که میتوانید با دوستانتان تمرین کنید.

A: What’s your full name?
B: It’s Maria Sanchez.
A: I’m sorry. Could you…?

الف: نام کامل شما چیست؟
ب: ماریا سانچز است.
الف: متاسفم. می تونی…؟

A: My friend Masao writes a blog.
B: What does he write about?
A: He usually writes about sports.
C: How often do you read it?

الف: دوست من ماسائو یک وبلاگ می نویسد.
ب: در مورد چه چیزی می نویسد؟
الف: معمولاً در مورد ورزش می نویسد.
ج: چند وقت یکبار آن را می خوانی؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Are you interested in fashion?
2- What are you and your friends interested in?
3- What sports do your friends watch on TV?
4- Do you play table tennis on the weekend?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Leo and Sue. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Ed and Ann. (Use the simple present.)

1- _ (Ed / play) basketball in the park on Tuesday nights?

2- Where _ (Ann / do) karate?

3- What _ (Ed and Ann / do) on Sunday mornings?

4- _ (they / play) golf in the park?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Are you interested in technology?
2- What are you and your friends interested in?
3- What sports do your friends play?
4- Do you bowl on the weekend?

C- Ask your partner these questions about Leo and Sue. (Use the simple present.)

1- What sport _ (Leo / play) at the gym?

2- _ (Sue / do) yoga at home in the evenings?

3- What _ (Leo and Sue / do) on Saturday mornings?

4- _ (they / play) tennis in the park?

D- Now read the information about Ed and Ann. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m interested in [politics].
2- We’re interested in [travel].
3- They watch [baseball]. / They don’t watch sports on TV.
4- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I [play soccer]. / No, I play table tennis [on Tuesdays].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m interested in [sports].
2- We’re interested in [fashion].
3- They play [golf]. / They don’t play any sports.
4- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I [do yoga]. / No, I bowl [on Mondays].

پیشنهاد ما:  یک تابلوی پیام

C- Student B’s questions
1- What sport does Leo play at the gym?
2- Does Sue do yoga at home in the evenings?
3- What do Leo and Sue do on Saturday mornings?
4- Do they play tennis in the park?

Student A’s answers- Sample answers:
1- He plays basketball (at the gym on Monday nights).
2- Yes, she does.
3- They play tennis (on Saturday mornings).
4- No, they don’t. / No, they play tennis at the tennis club.

D- Student A’s questions
1- Does Ed play basketball in the park on Tuesday nights?
2- Where does Ann do karate?
3- What do Ed and Ann do on Sunday mornings?
4- Do they play golf in the park?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, he doesn’t. He plays soccer (in the park on Tuesday nights).
2- She does karate at the gym.
3- They play golf (on Sunday mornings).
4- No, they don’t. / No, they play golf at the golf club.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *