سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

جمعه شب کجا بودی؟

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش از صحبت کردن، پرسیدن سوالاتی مانند کجا بودی؟ چکار کردی؟ و … را یاد خواهید گرفت.

A: Did you do anything interesting last week?
B: Well, I started a new job.
A: That’s excellent!
B: Yeah. But I lost my cell phone.
A: That’s terrible!

الف: هفته گذشته کار جالبی انجام دادی؟
ب: خوب، من یک کار جدید شروع کردم.
الف: عالی است!
ب: آره اما موبایلم را گم کردم.
الف: این وحشتناک است!

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Where did you go on your last vacation trip?
2- Did you go with your parents?
3- How did you get there?
4- Was your vacation boring?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read Alice’s notes about her last vacation. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Max’s last vacation.

1- _ Max and his brothers on vacation last March?

2- Where _ they go on vacation?

3- What _ they do there?

4- _ their trip boring?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What did you do on your last vacation trip?
2- Did you go with your friends?
3- When did you go there?
4- Was your vacation exciting?

C- Ask your partner these questions about Alice’s last vacation.

1- _ Alice on vacation last May?

2- Who _ she go on vacation with?

3- What _ they do there?

4- _ their hotel rooms quiet?

D- Now read Max’s notes about his last vacation. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I went to [London].
2- Yes, I did. / No, I didn’t. / No, I went with [two friends].
3- I / We [took a train]. I / We [flew].
4- Yes, it was. / No, it wasn’t. / No, it was [exciting].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I [visited relatives in Bolivia].
2- Yes, I did. / No, I didn’t. / No, I went with [my family].
3- I / We went there [last year].
4- Yes, it was. / No, it wasn’t. / No, it was [boring].

C Student B’s questions
1- Was Alice on vacation last May?
2- Who did she go on vacation with?
3- What did they do there?
4- Were their hotel rooms quiet?

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, she was. / Yes, she was in Paris last May.
2- She went (on vacation) with her parents.
3- They went sightseeing and took pictures.
4- No, they weren’t. / No, they were noisy.

پیشنهاد ما:  یک آخر هفته سرگرم کننده

D- Student A’s questions
1- Were Max and his brothers on vacation last March?
2- Where did they go on vacation?
3- What did they do there?
4- Was their trip boring?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, they weren’t. / No, they were on vacation last February.
2- They went to Costa Rica.
3- They took a boat tour and went to a festival.
4- No, it wasn’t. / No, it was exciting.

آموزش صبحت کردن A1 درس یازده زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *