سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

خانه من

آنچه در این مطلب میخوانید

یادگیری مهارت مکالمه (speaking) در مورد خانه و تعامل با هسایگان، به شما کمک می‌کند تا بتوانید به طور فعال و روان در موقعیت‌های مختلف در مورد موضوعات خانه و امور روزمره صحبت کنید. با انجام تمرین های مکالمه این درس، مهارت مکالمه‌تان در مورد فعالیت های مربوط خانه بهبود خواهد یافت.

A: Do you live in a house or an apartment?
B: I live in a small apartment.
A: Me, too.

الف: آیا در خانه زندگی می کنید یا آپارتمان؟
ب: من در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنم.
الف: من هم همینطور

A: Hello.
B: Hi. It’s Mike from downstairs. Your cat is at my door. Could you come and get it, please?
A: Sure. I’d be happy to.

الف: سلام.
ب: سلام. مایک از طبقه پایین است. گربه شما درب خانه من است. میشه بیای و بگیرش لطفا؟
الف: حتما. من خوشحال خواهم شد.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Do you live in a house or an apartment?
2- Are there many closets?
3- Do you often take out the garbage?
4- Is there a lot of light in your living room?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Eve and her roommates. Answer your partner’s questions

D- Now ask your partner these questions about Carl and his roommates. (Use the simple present.)

1- What chore _ (Carl / do) on Saturdays?

2- _ (Ken / drop off) his dry cleaning on Saturdays?

3- What _ (Paul and Joe / do) on Saturday mornings?

4- _ (Paul and Joe / clean out) their closets on Saturday afternoons?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Do you live in an apartment or a house?
2- Are there many windows?
3- Do you usually clean up your bedroom?
4- Is there a lot of space in your bathroom?

C- Ask your partner these questions about Eve and her roommates. (Use the simple present.)

1- What chore _ (Eve / do) on Saturdays?

2- _ (Amy / clean out) her closet on Saturdays?

3- What _ (Mary and Ruth / do) on Saturday mornings?

4- _ (Mary and Ruth / take out) the garbage on Saturday afternoons?

D- Now read the information about Carl and his roommates. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I live in [an apartment].
2- Yes, there are. / No, there aren’t.
3- Yes, I do. / Yes, I take it out [on Saturdays]. / No, I don’t. / No, I [never] take it out.
4- Yes, there is. / No, there isn’t. / No, there’s not. / No, there isn’t any light.

پیشنهاد ما:  اخبار

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I live in [a house].
2- Yes, there are. / No, there aren’t.
3- Yes, I do. / Yes, I clean it up [once a week]. / No, I don’t. / No, I [never] clean it up.
4- Yes, there is. / Yes, [it’s really big]. / No, there isn’t. / No, there’s not much space.

C- Student B’s questions
1- What chore does Eve do on Saturdays?
2- Does Amy clean out her closet on Saturdays?
3- What do Mary and Ruth do on Saturday mornings?
4- Do Mary and Ruth take out the garbage on Saturday afternoons?

Student A’s answers- Sample answers:
1- She hangs up her clothes.
2- No, she doesn’t. / No, she picks up her magazines.
3- They clean up the yard.
4- No, they don’t. / No, they clean up the kitchen.

D- Student A’s questions
1- What chore does Carl do on Saturdays?
2- Does Ken drop off his dry cleaning on Saturdays?
3- What do Paul and Joe do on Saturday mornings?
4- Do Paul and Joe clean out their closets on Saturday afternoons?

Student B’s answers- Sample answers:
1- He puts away the dishes.
2- No, he doesn’t. / No, he wipes off the counters.
3- They take out the garbage.
4- No, they don’t. / No, they clean up the yard.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *