سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

داروخانه کجاست؟

آنچه در این مطلب میخوانید

یکی از لذت بخش ترین مراحل در مسیر یادگیری یک زبان، توانایی صحبت کردن با آن زبان است. در این بخش یاد خواهید گرفت که چطور در مورد اماکن با دیگران صحبت کنید و آدرس بپرسید.

where’s the drugstore on your map?
it’s next to the bank. where is it on your map?

داروخانه روی نقشه شما کجاست؟
کنار بانک است در نقشه شما کجاست؟

Student A: You are a tourist in town. Ask for directions to places in the neighborhood.
Student B: You meet a tourist in your town. Give him or her directions to places in your neighborhood. Start at your school.

A: How do I get to the train station?
B: Walk down Main Street…

دانشجو الف: شما یک توریست در شهر هستید. برای مکان‌های همسایه راهنمایی بخواهید.
دانش آموز ب: با یک توریست در شهر خود ملاقات می کنید. به او راهنمایی های لازم برای رفتن به مکان های همسایگی خود را بدهید. از مدرسه خود شروع کنید

الف: چگونه به ایستگاه قطار بروم؟
ب: در خیابان اصلی قدم بزنید…

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Is there a museum near here?
2- How often do you go to the supermarket?
3- Is there an amusement park in your city?
4- What can you see at an aquarium?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Look at the map of Town A. Answer your partner’s questions.

D Now ask your partner these questions about Town B.

1- _ there a bank in Town B?

2- _ there any bus stops near the park?

3- _ the supermarket across from the bank?

4- Where _ the movie theater?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Is your home near a hotel?
2- How often do you go to the bank?
3- Is there a water park in your city?
4- What can you do at a library?

C- Ask your partner these questions about Town A.

1- _ there a gas station in Town A?

2- _ there any banks near the hotel?

3- _ the hotel across from the coffee shop?

4- Where _ the museum?

D- Now look at the map of Town B. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, there is. / No, there isn’t. / No, there isn’t a museum near here.
2- I go to the supermarket [every day]. / I [never] go to the supermarket.
3- Yes, there is. / No, there isn’t. / No, but there’s [a water park].
4- You can see [fish] at an aquarium.

پیشنهاد ما:  مقایسه سه شهر

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, it is. / Yes, it’s near [the Grand Hotel]. /No, it isn’t. / No, it’s not.
2- I go to the bank [once a week].
3- Yes, there is. / No, there isn’t. / No, but there’s [a big swimming pool].
4- You can [study] at a library.

C- Student B’s questions
1- Is there a gas station in Town A?
2- Are there any banks near the hotel?
3- Is the hotel across from the coffee shop?
4- Where is the museum?

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, there is. / Yes, it’s next to the museum.
2- No, there aren’t. / No, there aren’t any banks near the hotel.
3- No, it isn’t across from the coffee shop. /No, it’s across from the bookstore.
4- It’s on the corner of Grand Street and Second Avenue. / It’s across from the coffee shop.

D- Student A’s questions
1- Is there a bank in Town B?
2- Are there any bus stops near the park?
3- Is the supermarket across from the bank?
4- Where is the movie theater?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, there is. / Yes, it’s next to the movie theater.
2- No, there aren’t. / No, there aren’t any bus stops near the park.
3- No, it’s not. / No it isn’t. / No, it’s across from the park.
4- It’s on the corner of Main Street and Third Avenue. /It’s next to the bank and across from the library.

آموزش صبحت کردن A1 درس هشت زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *