سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

درست یا غلط؟

آنچه در این مطلب میخوانید

در اولین بخش این درس شما باید با استفاده از کلمات زیر، دو جمله درست و دو جمله غلط در مورد آب و هوایی که در آن زندگی می کنید بنویسید.

A: I think spring is a good season to visit. What do you think?
B: Yes, I’d say May is good.
A: The weather is warm then.
B: And there are some great festivals.

الف: فکر می کنم بهار فصل خوبی برای بازدید است. شما چی فکر میکنید؟
ب: بله، من می گویم ماه مه خوب است.
الف: در آن زمان هوا گرم است.
ب: و چند جشنواره بزرگ وجود دارد.

A: I’d really like to go to Kyoto in the spring.
B: Why would you like to go then?
A: Because I’d like to see the cherry blossoms.
C: What else would you like to do there?

الف: من واقعاً دوست دارم در بهار به کیوتو بروم.
ب: چرا دوست داری بری؟
الف: چون من دوست دارم شکوفه های گیلاس را ببینم.
ج: دوست دارید چه کار دیگری در آنجا انجام دهید؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Is it cold and windy today?
2- What do you do on sunny days?
3- Do you like fall? Why or why not?
4- Is spring a good time to visit your city?
Why or why not?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the online chat between Julia and Sam.
Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Jane, Frank, and Mark. (Use would like to.)
1- Why _ (Jane and Mark / stay) home tonight?

2- _ (Jane and Mark / listen) to music tonight?

3- _ (Frank / do) a jigsaw puzzle?
Why or why not?

4- _ (Jane / watch) Frank’s new video?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Is it warm and sunny today?
2- What do you do on rainy days?
3- Do you like winter? Why or why not?
4- Is summer a good time to visit your city?
Why or why not?

C- Ask your partner these questions about Julia, Sam, and Mike. (Use would like to.)

1- Why _ (Julia and Mike / stay) home tonight?

2- _ (Julia and Mike / play) a board game?

3- _ (Sam / play) a board game?
Why or why not?

4- What _ (Sam / do)?

D- Now read the online chat between Jane and Frank. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, it is. / No, it isn’t. / No, it’s not. / No, it’s [warm and sunny].
2- I [walk in the park].
3- Yes, I do. [I love the cool weather.] / No, I don’t. [It’s cold and fairly rainy.]
4- Yes, it is. [The weather is perfect, and it’s a good time to see flowers.] / No, it isn’t. [It’s cool and windy, and it rains a lot.]

پیشنهاد ما:  عجایب هفتگانه جهان طبیعی

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, it is. / No, it isn’t. / No, it’s not. / No, it’s [cool and cloudy].
2- I [stay home and watch TV].
3- Yes, I do. [I like to ski and play in the snow.] / No, I don’t. [I hate cold weather!]
4- Yes, it is. [People can swim and go windsurfing.] / No, it isn’t. [It’s extremely hot.]

C- Student B’s questions
1- Why would Julia and Mike like to stay home tonight?
2- Would Julia and Mike like to play a board game?
3- Would Sam like to play a board game? Why or why not?
4- What would Sam like to do?

Student A’s answers- Sample answers:

1- They’d like to stay home because the weather is awful.
2- Yes, they would.
3- No, he wouldn’t. He doesn’t like board games.
4- He’d like to watch his new DVD and make popcorn.

D- Student A’s questions
1- Why would Jane and Mark like to stay home tonight?
2- Would Jane and Mark like to listen to music tonight?
3- Would Frank like to do a jigsaw puzzle? Why or why not?
4- Would Jane like to watch Frank’s new video?

Student B’s answers- Sample answers:
1- They’d like to stay home because it’s snowy and cold.
2- No, they wouldn’t. / No, they’d like to do a jigsaw puzzle.
3- No, he wouldn’t. He doesn’t like jigsaw puzzles.
4- Yes, she would.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *