سطح A2 گوش دادنمهارت ها

درس 2: توصیفات

آنچه در این مطلب میخوانید

توصیفات اطلاعات بیشتری را به مخاطبان منتقل می کنند. همچنین تصویری واضح از موضوع مورد بحث را ایجاد می کنند. با یادگیری این درس با نحوه استفاده از صفت ها در جمله و تلفظ آنها آشنا خواهید شد.

Will: What’s your new roommate like?
Joe: ‎Mike? Oh, he’s nice, but he’s not very talkative.
Will: Really? Is he shy?
Joe: I think so.
Will: Does he know many people here?
Joe: I‎ don’t think so.
Will: Well, maybe we can all go out together sometime
Joe: ‎That’s a great idea.

ویل: هم اتاقی جدیدت چطوره؟
جو: مایک؟ اوه، او خوب است، اما او خیلی پرحرف نیست.
ویل: واقعا؟ آیا او خجالتی است؟
جو: من اینطور فکر می کنم.
ویل: آیا او افراد زیادی را اینجا می شناسد؟
جو: من اینطور فکر نمی کنم.
ویل: خب، شاید بتوانیم زمانی با هم بیرون برویم.
جو: این یک ایده عالی است.

Waiter: Good evening. Can I help you?
Mrs. Gray: Yes, thank you. Is Ken Gray here? He’s my husband.
Waiter: Mr. Gray? I don’t know. What does he look like?
Mrs. Gray: He’s tall, thin, and has black hair. And he has glasses.
Waiter: ‎Does he have a mustache?
Mrs. Gray: Yes, he does.
Waiter: I think he’s over there.
Mrs. Gray: No, that’s not my husband! My husband has short hair.

گارسون: عصر بخیر. میتونم کمکتون کنم؟
خانم گری: بله، متشکرم. کن گری اینجاست؟ او شوهر من است.
گارسون: آقای گری؟ من نمی دانم. او چه شکلی است؟
خانم گری: او قد بلند، لاغر و موهای مشکی دارد. و عینک دارد.
گارسون: آیا او سبیل دارد؟
خانم گری: بله، دارد.
پیشخدمت: من فکر می کنم او آنجاست.
خانم گری: نه، این شوهر من نیست! شوهر من موهای کوتاهی دارد.

تمرین

A- Listen to two conversations. Circle the correct word to complete each sentence.

Conversation 1
1- They’re talking about Jack’s brother / teacher / classmate.
2- The person is talkative / serious / shy.

Conversation 2
3- They’re talking about Roger’s friend / teacher / classmate.
4- The person is blond / middle-aged / tall.

پاسخنامه

A
1- classmate
2- talkative
3- teacher
4- middle-aged

پیشنهاد ما:  افراد مشهور

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *