گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 4: زندگی روزمره

آنچه در این مطلب میخوانید

موضوع این بخش در مورد ساعت و زمان است. تمام کارهای روزانه ما مانند رفتن به مدرسه، سرکار و … به زمان بستگی دارد. پرسیدن ساعت و زمان یکی از بخش های ضروری در یادگیری زبان جدید است.

Joe: What time is it?
Mike: It’s 9:15. What time is the bus?
Joe: Nine-twenty. We’re early.

Keisha: What’s the time?
Emily: ‎It’s 9:35. What time is our class?
Keisha: It’s at 9:30. We’re late!

جو: ساعت چنده؟
مایک: ساعت 9:15 است. اتوبوس ساعت چند است؟
جو: نه و بیست. ما زود هستیم

کیشا: ساعت چنده؟
امیلی: ساعت 9:35 است. کلاس ما ساعت چند است؟
کیشا: ساعت 9:30 است. دیر کردیم!

Tom: It’s Monday morning… again!
Liz: Do you get up early on weekdays?
Tom: Yes, I do. I get up at 5:30 a.m.
Liz: Wow! That is early!
Tom: ‎And I study all morning and afternoon.
Liz: Do you study in the evenings, too?
Tom: No, I don’t. I cook dinner, exercise, and go to bed late, after midnight.
Liz: That’s not good. What about on weekends?
Tom: ‎On weekends, I sleep!

تام: صبح دوشنبه است… دوباره!
لیز: آیا در روزهای هفته زود بیدار می شوید؟
تام: بله، ساعت 5:30 صبح بیدار می شوم.
لیز: وای! اونم زوده!
تام: و من تمام صبح و بعد از ظهر درس می خوانم.
لیز: شب ها هم درس می خوانی؟
تام: نه، ندارم. شام می پزم، ورزش می کنم و دیروقت، بعد از نیمه شب به رختخواب می روم.
لیز: این خوب نیست. آخر هفته ها چطور؟
تام: آخر هفته ها می خوابم!

تمرین

A-Listen to the conversation between Gloria and James.
Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Gloria takes the number 6 / 10 / 15 bus.
2- James takes the bus to school on Thursdays / on Fridays / every day.
3- Gloria cooks dinner for her family on Thursdays / on Fridays / on weekends.
4- James has two / three / four brothers.

پاسخنامه

A
1- 10
2- on Thursdays
3- on Fridays
4- three

آموزش گوش دادن A1 درس چهار زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  درباره یک روز خاطره انگیز

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *