سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 5: دنیای ما

آنچه در این مطلب میخوانید

دنیای ما پر از شگفتی‌های زیبا در زمینه‌های مختلفی از علم، فناوری، طبیعت و … است. یادگیری صحبت کردن در مورد این زیبایی ها به ما کمک می کند در بحث های مرتبط به این موضوع حضور پیدا کنیم و بتوانیم به آسانی با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

Rachel: This is pretty interesting. Look at this.
Keith: What’s that?
Rachel: I’m looking at this website about the statues on Easter Island. It says they’ve found almost 900 statues.
Keith: No way!
Rachel: Yes. Most of the statues face inland. Only a few of them face the sea.
Keith: When did the Easter Islanders make them?
Rachel: Let’s see…. About 500 to 750 years ago.
Keith: They look so heavy, don’t they?
Rachel: Yes, they do.
Keith: How did they move them?
Rachel: I really don’t know. But let’s see if we can find out.

راشل: این خیلی جالب است. به این نگاه کن
کیت: این چیه؟
راشل: من به این وب سایت درباره مجسمه های جزیره ایستر نگاه می کنم. می گوید آنها تقریبا 900 مجسمه پیدا کرده اند.
کیت: به هیچ وجه!
راشل: بله. بیشتر مجسمه ها رو به داخل هستند. فقط تعداد کمی از آنها رو به دریا هستند.
کیت: اهالی جزیره ایستر کی آنها را ساختند؟
راشل: ببینیم …. حدود 500 تا 750 سال پیش.
کیت: خیلی سنگین به نظر می رسند، اینطور نیست؟
راشل: بله، دارند.
کیت: چگونه آنها را حرکت دادند؟
راشل: من واقعاً نمی دانم. اما بیایید ببینیم آیا می توانیم بفهمیم.

Guide: Welcome to Bali, one of the most beautiful islands in the world.
Sam: It’s definitely the most beautiful island I’ve ever visited. Is Bali the biggest island in Indonesia?
Guide: No. Actually, it’s one of the smallest, but it has a lot of people. The island of Java has the most people.
Sam: Is that right? The weather seems pretty nice right now. Is this the best time of year to visit?
Guide: Oh, yes. It’s the dry season. We get the most sunshine this time of year. The wettest time is from November to April.
Sam: Well, that’s good. Um, what’s that?
Guide: Oh. It looks like rain.

راهنما: به بالی، یکی از زیباترین جزایر جهان خوش آمدید.
سام: این قطعا زیباترین جزیره ای است که تا به حال دیده ام. آیا بالی بزرگترین جزیره اندونزی است؟
راهنما: نه. در واقع، یکی از کوچکترین هاست، اما افراد زیادی دارد. جزیره جاوا بیشترین جمعیت را دارد.
سام: درسته؟ هوا در حال حاضر بسیار خوب به نظر می رسد. آیا این بهترین زمان از سال برای بازدید است؟
راهنما: اوه، بله. فصل خشک است ما در این زمان از سال بیشترین میزان آفتاب را داریم. مرطوب ترین زمان از نوامبر تا آوریل است.
سام: خب این خوبه. اوم، اون چیه؟
راهنما: اوه شبیه باران است.

پیشنهاد ما:  مد مورد علاقه

تمرین

A- Listen to the conversation between Sheila and Ed. Write T (true) or F (false).

1- The Plaza de Cibeles in Madrid has the most beautiful fountain Ed has ever seen. __

2- Ed thought the Queen Sofia Museum wasn’t as interesting as the Prado. __

3- Ed went to more museums than his wife. __

4- Ed’s favorite place in Spain was a castle in Toledo. __

پاسخنامه

A
1- T
2- F
3- F
4- T

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *