سطح A2 گوش دادنمهارت ها

درس 5: سلامتی

آنچه در این مطلب میخوانید

درس گوش کردن با موضوع سلامتی، به شما فرصتی می‌دهد تا علاوه بر بهبود مهارت گوش دادن‌تان، اطلاعاتی مرتبط با سلامتی نیز یاد بگیرید. در این درس، می‌توانید به گفتگوها، مصاحبه‌ها یا پادکست‌هایی درباره موضوعات مختلف سلامتی گوش دهید و به تقویت دانش و واژگان خود در این زمینه بپردازید.

Debbie: Hey, Margaret. How are you?
Margaret: I’m not feeling well.
Debbie: Oh? What’s wrong?
Margaret: I have a headache. I think I’d like to go home and rest.
Debbie: ‎That’s fine. Take it easy.

دبی: هی، مارگارت. چطور هستید؟
مارگارت: حالم خوب نیست.
دبی: اوه؟ مشکل چیه؟
مارگارت: من سردرد دارم. فکر می کنم دوست دارم به خانه بروم و استراحت کنم.
دبی: خوب است. سخت نگیر.

Laura: What’s wrong, Hal? Are you OK?
Hal: Oh, hi, Laura. I don’t know. I just don’t have much energy.
Laura: Hmm. Do you eat breakfast every day?
Hal: ‎Sure. And I exercise. I lift weights at my gym.
Laura: And how often do you go there?
Hal: Three or four days a week.
Laura: That’s not bad. How long do you spend there?
Hal: Oh, about an hour a day.
Laura: That’s good. And how much sleep do you get?
Hal: Quite a bit, about ten hours a night.
Laura: Ten hours? That’s why you don’t have any energy. I think that’s too much sleep!

لورا: چی شده هال؟ خوبی؟
هال: اوه، سلام، لورا. من نمی دانم. فقط انرژی زیادی ندارم
لورا: هوم. آیا هر روز صبحانه می خورید؟
هال: حتما. و ورزش میکنم من در ورزشگاهم وزنه می زنم.
لورا: و چند وقت یکبار به آنجا می روی؟
هال: سه یا چهار روز در هفته.
لورا: این بد نیست. چه مدت آنجا می گذرانید؟
هال: اوه، حدود یک ساعت در روز.
لورا: این خوب است. و چقدر می خوابید؟
هال: تقریباً ده ساعت در شب.
لورا: ده ساعت؟ به همین دلیل است که شما انرژی ندارید. فکر کنم خیلی خوابه!

تمرین

A- Listen to the conversation between Gary and Paula. Circle the correct answer to complete each sentence.

1- Paula has a stomachache / headache.
2- She has a sore throat / cough, too.
3- Two people in her office have the flu / a stomachache.
4- Paula would like to go to a doctor / home early.
5- She isn’t going to go to work / stay home tomorrow

پاسخنامه

A
1- headache
2- sore throat
3- the flu
4- home early
5- go to work

پیشنهاد ما:  یک کارت پستال

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *