سطح B2 گوش دادنمهارت ها

روش های جدید تفکر

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به یک درس جالب و خلاقانه با موضوع روش های جدید تفکر! انسان از سال ها پیش به دنبال روش های جدید باری انجام کار ها بوده است و نتیجه این ذهن خلاق اختراع های گوناگونی است که در اطراف ما وجود دارد.

Ralph: Here we go… almost there.
Carl: This sofa is going to look great in my living room. Thanks again for helping me.
Jim: No problem.
Ralph: Wait a minute. It doesn’t fit.
Carl: What? Are you kidding?
Jim: Did you measure it before you bought it?
Carl: Of course. There should be enough room. I even made a sketch, see?
Ralph: Well, I’m sure there’s something we can do.
Jim: Do you have any ideas?
Ralph: Well, one idea could be to turn the sofa the other way.
Carl: It’s worth a try. If that doesn’t work, I’m not sure what else to do.

رالف: ما رفتیم… تقریباً آنجا.
کارل: این مبل در اتاق نشیمن من عالی به نظر می رسد. بازم ممنون که کمکم کردی
جیم: مشکلی نیست.
رالف: یک دقیقه صبر کن. مناسب نیست.
کارل: چی؟ شوخی می کنی؟
جیم: آیا قبل از خرید آن را اندازه گرفتی؟
کارل: البته. باید فضای کافی وجود داشته باشد. من حتی یک طرح ساختم، می بینید؟
رالف: خب، مطمئنم که کاری هست که بتوانیم انجام دهیم.
جیم: آیا ایده ای داری؟
رالف: خوب، یک ایده می تواند این باشد که مبل را به سمت دیگری بچرخانید.
کارل: ارزش امتحان کردن را دارد. اگر این کار نمی کند، من مطمئن نیستم که چه کار دیگری انجام دهم.

Dana: Do you know how the potato chip was invented?
Emma: I have no idea.
Dana: Apparently, in 1853, a customer in a restaurant sent his French fries back to the kitchen several times because they weren’t thin enough. The chef was so angry that he sliced them even thinner, fried them again, and sent them back to the customer.
Emma: And the customer liked them?
Dana: Yeah, he asked for more! The chef’s creation was such a success that they were requested by other customers, too. At that time they were only salted, but since then, lots of different flavors have been developed.
Emma: Fascinating. So, can I have my chips back?

دانا: آیا می دانید چیپس سیب زمینی چگونه اختراع شد؟
اما: من هیچ نظری ندارم.
دانا: ظاهراً در سال 1853، یکی از مشتریان یک رستوران سیب زمینی سرخ کرده خود را چندین بار به آشپزخانه فرستاد، زیرا به اندازه کافی نازک نبودند. آشپز آنقدر عصبانی بود که آنها را نازک‌تر برش داد و دوباره سرخ کرد و دوباره برای مشتری فرستاد.
اما: و مشتری آنها را دوست داشت؟
دانا: آره، بیشتر خواست! خلق این سرآشپز چنان موفقیت آمیز بود که مشتریان دیگر نیز از آنها درخواست کردند. در آن زمان آنها فقط نمک زده می شدند، اما از آن زمان، طعم های مختلف زیادی ایجاد شده است.
اما: جذاب. بنابراین، آیا می توانم تراشه هایم را پس بگیرم؟

پیشنهاد ما:  درس 5: وقت آزاد

تمرین

A- Listen to the conversation between Stan and Tina. Write T (true) or F (false).

1- Televisions were already sold in the 1930s. __

2- The cell phone was invented in the 1970s. __

3- The dishwasher invented by Josephine Cochrane used electricity. __

4- The digital camera was invented in 1985. __

پاسخنامه

A
1- T
2- T
3- F
4- F

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *