سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 9: روابط

آنچه در این مطلب میخوانید

یادگیری زبان با تمرکز بر روابط اجتماعی و بحث در موضوعات مرتبط با آن می‌تواند یک راه مؤثر برای تقویت مهارت‌های زبانی شما باشد. همچنین، این روش به شما کمک می کند تا مهارت‌های ارتباطی خود را نیز تقویت کنید.

Gina: Hello?
Susan: Gina?
Gina: Yeah.
Susan: Hi. It’s Susan.
Gina: Hi, Susan.
Susan: Listen, I know I missed your party last night. I’m sorry.
Gina: Oh, that’s OK. Is everything OK?
Susan: Yeah, but you’ll never believe what happened. It’s kind of embarrassing. I mixed up the date.
Gina: What do you mean?
Susan: I thought the party was on the 31st, not the 30th.
Gina: Oh, I see.
Susan: So, how was the party?
Gina: It was great. But we missed you!

جینا: سلام؟
سوزان: جینا؟
جینا: آره
سوزان: سلام. سوزان است.
جینا: سلام، سوزان.
سوزان: گوش کن، میدونم که دیشب جشنت رو از دست دادم. متاسفم.
جینا: اوه، اشکالی نداره. آیا همه چیز خوب است؟
سوزان: آره، اما تو هیچوقت اتفاقی که افتاد را باور نخواهی کرد. یه جورایی خجالت آوره تاریخ را با هم قاطی کردم
جینا:منظورت چیه؟
سوزان: فکر می‌کردم مهمانی روز 31 بود، نه 30.
جینا: اوه، می بینم.
سوزان: خب مهمانی چطور بود؟
جینا: عالی بود اما دلمون برات تنگ شده بود!

Ryan: My friend Evan never seems to have time for me these days. I just can’t count on him anymore.
Katie: Well, he started a new job, right? He must be really busy.
Ryan: Yeah, I’m sure he is. But he used to drop by or call me all the time.
Katie: He might be feeling stressed out from the job. Or he could be upset with you about something.
Ryan: No, that can’t be the problem. I haven’t done anything wrong. I think I’d better call him.
Katie: Yeah, I think you should.
Ryan: OK…. Well, there’s no answer.
Katie: He must still be sleeping. It’s only 6:30!

رایان: به نظر می رسد دوست من ایوان این روزها هرگز برای من وقت ندارد. من دیگر نمی توانم روی او حساب کنم.
کتی: خوب، او کار جدیدی را شروع کرد، درست است؟ او باید واقعاً سرش شلوغ باشد.
رایان: آره، مطمئنم که هست. اما او همیشه به من سر می زد یا با من تماس می گرفت.
کتی: ممکن است از کارش استرس داشته باشد. یا ممکن است در مورد چیزی از شما ناراحت باشد.
رایان: نه، این مشکل نمی تواند باشد. من کار اشتباهی نکرده ام فکر کنم بهتره بهش زنگ بزنم
کتی: آره، فکر کنم باید.
رایان: باشه…. خب جوابی نیست.
کتی: او باید هنوز خواب باشد. فقط ساعت 6:30 است!

پیشنهاد ما:  یک مکالمه کتبی

تمرین

A- Listen to the conversation between Jake and his wife, Rebecca, about their friends Anne and Rob. Write T (true) or F (false).

1- Anne and Rob have been married for more than five years. __

2- Rob wants to have children, but Anne doesn’t. __

3- Anne and Rob used to talk about their problems. __

4- In Jake’s opinion, Rob’s situation at work may be the cause of their friends’ problems. __

5- Jake thinks Anne should break up with Rob. __

پاسخنامه

A
1- F
2- F
3- T
4- T
5- F

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *