سطح B2 گوش دادنمهارت ها

می توانید آن را توضیح دهید؟

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به درس نهم. همینطور که از عنوان این درس پیداست در ادامه قرار هست نحوه توضیح دادن مسائل را، در زبان انگلیسی یاد بگیریم.

Maria: Ethan, did you see Kenny yesterday?
Ethan: How could I miss him? He was wearing a suit. He looked so impressive in his suit and tie!
Maria: Yeah, I know. But it was really hot yesterday, so he couldn’t have been comfortable in a suit.
Ethan: Did you ask him why he was so dressed up?
Maria: Yeah, but it was useless. He wouldn’t say a word.
Ethan: He might have had a presentation to give.
Maria: Yeah, that’s possible. Or maybe it wasn’t meaningful at all. He could have simply felt like dressing up in a suit.
James: Hi, you guys. Did you hear about Kenny?
Ethan: Actually, we were just chatting about him.
James: Well, he called me earlier today. He said he had interviewed for a new job yesterday. And they offered it to him!
Maria: That explains it! He must have gone to his interview after work. He wasn’t very careful about it, was he?

ماریا: ایتان، دیروز کنی را دیدی؟
ایتن:چطور میتونستم او را نبینم؟ کت و شلوار پوشیده بود. او در کت و شلوار و کراواتش بسیار چشمگیر به نظر می رسید!
ماریا: بله، می دانم. اما دیروز واقعاً گرم بود، بنابراین او نمی توانست با کت و شلوار راحت باشد.
ایتان: از او پرسیدی چرا اینقدر آراسته بود؟
ماریا: آره، اما بی فایده بود. او یک کلمه نمی گفت.
اتان: او ممکن است ارائه ای داشته باشد.
ماریا: بله، ممکن است. یا شاید اصلا معنی نداشت. او می توانست به سادگی احساس کند کت و شلوار پوشیده است.
جیمز: سلام، شما بچه ها. درباره کنی شنیدید؟
ایتن: در واقع، ما فقط در مورد او چت می کردیم.
جیمز: خب، امروز زودتر به من زنگ زد. او گفت که دیروز برای کار جدید مصاحبه کرده است. و به او پیشنهاد دادند!
ماریا: این موضوع را توضیح می دهد! حتما بعد از کار به مصاحبه اش رفته است. خیلی مواظب این موضوع نبود، نه؟

Daniela: I saw a TV show yesterday about twins who read each other’s minds. Do you think that’s possible?
Jenny: Well, twins spend a lot of time together. It’s likely that they can read each other’s thoughts.
Daniela: Really?
Jenny: Why not? When they’re young, some twins develop a secret language only they understand. That shows that twins can be special.
Daniela: But I doubt that anyone can really read minds. They could have guessed each other’s thoughts because they spend a lot of time together. But that’s not mind reading.
Jenny: You are so skeptical.
Daniela: I know. So, should we order now?
Jenny: You just read my mind!

پیشنهاد ما:  نام ببرید!

دانیلا: دیروز یک برنامه تلویزیونی دیدم درباره دوقلوهایی که ذهن یکدیگر را می خوانند. به نظر شما این امکان پذیر است؟
جنی: خوب، دوقلوها زمان زیادی را با هم می گذرانند. این احتمال وجود دارد که آنها بتوانند افکار یکدیگر را بخوانند.
دانیلا: واقعا؟
جنی: چرا که نه؟ وقتی جوان هستند، برخی از دوقلوها یک زبان مخفی ایجاد می کنند که فقط خودشان می فهمند. این نشان می دهد که دوقلوها می توانند خاص باشند.
دانیلا: اما من شک دارم که کسی واقعا بتواند افکار را بخواند. آنها می توانستند افکار یکدیگر را حدس بزنند زیرا زمان زیادی را با هم می گذرانند. اما این خواندن ذهن نیست.
جنی: تو خیلی مشکوک هستی.
دانیلا: میدونم. خب الان باید سفارش بدیم؟
جنی: تو فقط فکر منو خوندی!

Guide: No one really knows how the Egyptian pyramids were built. There are many theories and new discoveries, but it remains a mystery.
Tourist: Do you have any idea how long it took to build them?
Guide: Yes. It took about 20 years to build the tallest one, the Great Pyramid.
Tourist: Can you tell me how tall it is?
Guide: It’s more than 450 feet, or about 139 meters. It was the tallest structure in the world for thousands of years.
Tourist: Really?
Guide: Yes. It was the world’s tallest structure until the Eiffel Tower was built.
Tourist: That’s amazing! Do you know how many pyramids were built in Egypt?
Guide: No one knows. But at least 80 pyramids have survived, and many more are still under the sand.

راهنما: هیچ کس واقعاً نمی داند که اهرام مصر چگونه ساخته شده اند. نظریه ها و اکتشافات جدید زیادی وجود دارد، اما همچنان یک راز باقی مانده است.
توریست: آیا ایده ای دارید که ساخت آنها چقدر طول کشیده است؟
راهنما: بله. ساخت بلندترین هرم، هرم بزرگ، حدود 20 سال طول کشید.
توریست: می توانید به من بگویید قدش چقدر است؟
راهنما: بیش از 450 فوت یا حدود 139 متر است. این بلندترین سازه در جهان برای هزاران سال بود.
توریست: واقعا؟
راهنما: بله. این بلندترین سازه جهان تا زمان ساخت برج ایفل بود.
توریست: این شگفت انگیز است! آیا می دانید چند اهرام در مصر ساخته شده است؟
راهنما: هیچ کس نمی داند. اما حداقل 80 هرم زنده مانده اند و بسیاری دیگر هنوز زیر شن و ماسه هستند.

تمرین

A- Listen to the conversation between Mary and Doug. Write T (true) or F (false).

1- Mary is telling Doug about the theft of some money. __

2- The theft happened when the place was closed. __

3- The article said that someone turned off the video cameras. __

4- The police think the person escaped through a door. __

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- F
4- F

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *