سطح A1 نوشتنمهارت ها

در مورد آخر هفته من

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش می تونید در مورد فعالیت های آخر هفته تون بنویسید و بعد با تمرین و کاربرگ ها خودتون رو به چالش بکشید.

تمرین

B- Look at the pictures and the example. Write yes / no questions with do or does.
Then answer the questions with a short answer and a sentence.

D  Number the lines of the conversation in the correct order.

____ It’s at nine o’clock. What time is your class?

____ Hi, Meg. What’s the time?

____ It’s at nine forty-five.

____ Wow! You’re early!

____ It’s half past eight. What time is the bus?

پاسخنامه

B
1- Do they read the news on Sunday evenings?
2- No, they don’t.
3- They watch TV on Sunday evenings.
4- Does she go to school in the afternoon?
5- No, she doesn’t.
6- She goes to school in the morning.
7- Does he cook dinner at midnight?
8- No, he doesn’t.
9- He studies at midnight.

D
3- 1- 4- 5- 2

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس چهار زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  کسی را خوشحال کن

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *