سطح A1 نوشتن

دوستان من

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش می تونید مهارت نوشتن خودتون رو تقویت کنید و سپس با حل تمارین و کاربرگ ها خودنون رو به چالش بکشید.

A: This is my friend Samantha. She’s 26 years old.
B: What’s her last name?

الف: این دوست من سامانتا است. او 26 سال دارد.
ب: نام خانوادگی او چیست؟

تمرین

B- Read the example. Rewrite each sentence with we, you, or they and the correct nationality. Use contractions.
1-Pedro and Celia are from Chile. They’re Chilean.
2-Victor and I are from Brazil. _______________________________
3-Nikos and Anna are from Greece._______________________________
4-You and Omar are from Turkey. _______________________________
5-Keiko and I are from Japan. _______________________________
6-Kate and Mike are from Britain._______________________________

D- Complete each conversation with the correct question from the box.
How old are they? Who are they?
How old is your daughter? Who’s that?

1- A. ____________________________________________
B. They’re my parents.
2- A: ____________________________________________
B: They’re 55 and 54.
3- A: ____________________________________________
B: That’s my husband.
4- A: ____________________________________________
B: She’s 14 years old.

پاسخنامه

B
2- We’re Brazilian.
3- They’re Greek.
4- You’re Turkish.
5- We’re Japanese.
6- They’re British.

D
1- Who are they?
2- How old are they?
3- Who’s that?
4- How old is your daughter?

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس دو زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *