سطح A1 نوشتن

دوستان من

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش می تونید مهارت نوشتن خودتون رو تقویت کنید و سپس با حل تمارین و کاربرگ ها خودنون رو به چالش بکشید.

A: This is my friend Samantha. She’s 26 years old.
B: What’s her last name?

الف: این دوست من سامانتا است. او 26 سال دارد.
ب: نام خانوادگی او چیست؟

تمرین

B- Read the example. Rewrite each sentence with we, you, or they and the correct nationality. Use contractions.
1-Pedro and Celia are from Chile. They’re Chilean.
2-Victor and I are from Brazil. _______________________________
3-Nikos and Anna are from Greece._______________________________
4-You and Omar are from Turkey. _______________________________
5-Keiko and I are from Japan. _______________________________
6-Kate and Mike are from Britain._______________________________

D- Complete each conversation with the correct question from the box.
How old are they? Who are they?
How old is your daughter? Who’s that?

1- A. ____________________________________________
B. They’re my parents.
2- A: ____________________________________________
B: They’re 55 and 54.
3- A: ____________________________________________
B: That’s my husband.
4- A: ____________________________________________
B: She’s 14 years old.

پاسخنامه

B
2- We’re Brazilian.
3- They’re Greek.
4- You’re Turkish.
5- We’re Japanese.
6- They’re British.

D
1- Who are they?
2- How old are they?
3- Who’s that?
4- How old is your daughter?

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس دو زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  یک پست وبلاگ

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *