سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

سه تغییر

آنچه در این مطلب میخوانید

برنامه ریزی برای آینده به شما کمک می کند تغییراتی که میخواهید را راحتتر ایجاد کنید. در این بخش شما باید سه تغغیری که میخواهید در زندگی تان به وجود بیاورید و دلیل آن را بنویسید. تغییرات شما چیست؟

A: Hi, Mariko. What’s new with you?
B: Well, I’m going to Paris next week to study French.
A: That’s wonderful!
B: What’s new with you?

الف: سلام ماریکو. چه خبر جدیدی داری؟
ب: خوب، من هفته آینده برای یادگیری زبان فرانسه به پاریس می روم.
الف: این فوق العاده است!
ب: چه خبر با شما؟

A: Do you think you’ll start your career this year?
B: Yes, I think I will. I have an interview this week.

الف: آیا فکر می کنید امسال کار خود را شروع کنید؟
ب: بله، فکر می کنم این کار را خواهم کرد. این هفته مصاحبه دارم

A: My dream is to start my own business someday.
B: That’s a great dream. How will you make it happen?
A: Well, first I’ll go back to school. Then I’ll get a job to get some experience.

الف: رویای من این است که روزی کسب و کار خودم را شروع کنم.
ب: این یک رویای بزرگ است. چگونه آن را انجام خواهید داد؟
الف: خب، اول به مدرسه برمی گردم. سپس برای کسب تجربه کاری پیدا می کنم.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What do you think you’ll do this summer?
2- Are you learning English to work in the United States?
3- Do you think you’ll buy a house next year?
4- Are you saving money to travel this summer?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about some people’s plans. Answer your partner’s questions

D- Now ask your partner these questions about some people’s plans.

1- Why does Diana think _ (she / will / join) a gym next year?

2- Why _ (Ricky / take) guitar lessons this year?

3- Where do Alan and Sue think _ (they / might /travel) next year?

4- Why _ (they / want) to travel?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- What do you think you’ll do on your next birthday?
2- Are you saving money to buy a new computer?
3- Do you think you’ll buy a car next year?
4- Are you learning English to meet new people?

C- Ask your partner these questions about some people’s plans.

پیشنهاد ما:  آسان کردن زندگی

1- Does Brian think _ (he / might / get) married next year?

2- Why _ (Lisa / save) money this year?

3- Where do Phil and Jane think _ (they / will / go) next year?

4- Why _ (they / want) to go there?

D- Now read the information about some people’s plans. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I think I’ll [get a job]. / I’m not sure. I may [learn an instrument].
2- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m learning English [to travel].
3- Yes, I do. / No, I don’t. / I don’t really know. [I might!]
4- Yes, I am. [I’d like to go to South Korea.] / No, I’m not.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I think I’ll [have a party]. / I may / might [go to the beach].
2- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m saving money [to buy a TV].
3- Yes, I do. / No, I don’t think so. / I’d like to, but [I may not have enough money].
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m learning English to [travel].

C- Student B’s questions
1- Does Brian think he might get married next year?
2- Why is Lisa saving money this year?
3- Where do Phil and Jane think they will go next year?
4- Why do they want to go there?

Student A’s answers- Sample answers:
1- He may / might get married next year, but he’s not sure.
2- She’s saving money to travel to Spain next year.
3- They think they will go to Canada.
4- They want to go there to start new jobs and buy a house.

D- Student A’s questions
1- Why does Diana think she’ll join a gym next year?
2- Why is Ricky taking guitar lessons this year?
3- Where do Alan and Sue think they might travel next year?
4- Why do they want to travel?

Student B’s answers- Sample answers:
1- She thinks she’ll join a gym to lose weight.
2- He’s taking guitar lessons to play in a band next year.
3- They think they might travel to France or Italy, but they’re not sure.
4- They want to travel to celebrate Alan’s 30th birthday.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *