سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

سوار اتوبوس می شوم

آنچه در این مطلب میخوانید

به بخش مهم صحبت کردن سایت آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید! در اینجا، شما با تکیه بر تمرینات و فعالیت‌های تعاملی، مهارت‌های مکالمه خود را به یک سطح جدید ارتقاء خواهید داد.

A: I take the bus to school. It’s the number 16 bus. How about you?
B: I take the bus, too. I take the number 8 bus.

الف: من با اتوبوس به مدرسه می روم. اتوبوس شماره 16 است. در مورد شما چطور؟
ب: من هم سوار اتوبوس می شوم. سوار اتوبوس شماره 8 می شوم.

A: What time is your favorite class?
B: It’s at 7:30 a.m. What time is yours?
A: Mine is at 8:00 p.m. It’s this class!

الف: کلاس مورد علاقه شما ساعت چند است؟
ب: ساعت 7:30 صبح است، ساعت شما چند است؟
الف: مال من ساعت 20:00 است. این کلاس است!

A: Do you cook dinner on weekends?
B: No, I don’t. I cook on weekdays!

A: Does Rita cook dinner on weekends?
B: No, she doesn’t. She cooks on weekdays!

الف: آخر هفته ها شام درست می کنید؟
ب: نه، من این کار را نمی کنم. من در روزهای هفته آشپزی می کنم!

الف: آیا ریتا آخر هفته ها شام می پزد؟
ب: نه، او این کار را نمی کند. او در روزهای هفته آشپزی می کند!

تمرین

+Student A
A-Ask your partner these questions.
1- What time is it?
2- What time is our English class?
3- Do you walk to school?
4- Do you get up at 6:00 a.m.?

B-Now answer your partner’s questions.

C-Read the information about Andy’s routine on Fridays. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Wendy’s routine on Mondays.
1- _ she get up at 7:00 a.m.? 2- she eat breakfast at 8:45 a.m.?
3- she watch TV at 7:30 p.m.?
4- _ she go to bed after midnight?

+Student B
A-Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What’s the time?
2- What time is your lunch break?
3- Do you drive to school?
4- Do you go to bed at midnight?

C-Ask your partner these questions about Andy’s routine on Fridays.
1- _ he go to school at 9:00 a.m.? 2- he study at 4:30 p.m.?
3- he watch TV at 6:15 p.m.?
4- _ he cook dinner at 8:30 p.m.?

D-Now read the information about Wendy’s routine on Mondays. Answer your partner’s questions.

پیشنهاد ما:  تلویزیون محبوب

پاسخنامه

A- Student B’s own answers
Sample answers:
1- It’s [10:15].
2- It’s at [9:30].
3- Yes, I do. / No, I don’t. / No, [I drive].
4- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I get up at [7:30].

B- Student A’s own answers
Sample answers:
1- It’s [1:00].
2- It’s at [12:30].
3- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I [take the bus].
4- Yes, I do. / No, I don’t. / No, I go to bed at [11:00].

C-Student B’s questions
1- Does he go to school at 9:00 a.m.?
2- Does he study at 4:30 p.m.?
3- Does he watch TV at 6:15 p.m.?
4- Does he cook dinner at 8:30 p.m.?
Student A’s answers
Sample answers:
1- No, he doesn’t. / No, he goes to school at 10:00 (a.m.).
2- No, he doesn’t. / No, he studies at 4:45 (p.m.).
3- No, he doesn’t. / No, he exercises at 6:15 (p.m.).
4- Yes, he does.

D- Student A’s questions
1- Does she get up at 7:00 a.m.?
2- Does she eat breakfast at 8:45 a.m.?
3- Does she watch TV at 7:30 p.m.?
4- Does she go to bed after midnight?
Student B’s answers
Sample answers:
1- No, she doesn’t. / No, she gets up at 7:15 (a.m.).
2- No, she doesn’t. / No, she goes to work at 8:45 (a.m.).
3- Yes, she does.
4- Yes, she does. / Yes, she goes to bed at 1:00 (a.m.).

آموزش صبحت کردن A1 درس چهار زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *