سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

فقط یک روز

آنچه در این مطلب میخوانید

یکی از دلایل یادگیری زبان، مربوط به مکالمات در سفر است. یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی به شما کمک می کند هنگام سفر به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید و از سفر خود لذت ببرید. در ادامه برخی از گفتگوهای معمول در سفر آورده شده است.

A: Hello. Can I help you?
B: Yes. This is my first time in London. What would you suggest doing here?
A: Well, there are a lot of things to do, but I think you should definitely visit the British Museum. You can see…

الف: سلام. میتونم کمکتون کنم؟
ب: بله. این اولین بار است که در لندن هستم. چه کاری را در اینجا پیشنهاد می کنید؟
الف: خوب، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما من فکر می کنم شما باید حتما از موزه بریتانیا دیدن کنید. میتوانی ببینی…

A: What’s the most expensive hotel?
B: I’m not sure it’s the most expensive, but the Grand Hotel is very expensive.

پاسخ: گران ترین هتل کدام است؟
ب: مطمئن نیستم که گرانترین هتل باشد، اما گراند هتل بسیار گران است.

A: I think the best thing about our city is the people. They are very friendly and helpful.
B: I agree.

الف: به نظر من بهترین چیز در مورد شهر ما مردم هستند. آنها بسیار دوستانه و کمک کننده هستند.
ب: موافقم

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Are there any castles or palaces in this city?
2- I love art. What can I do here?
3- My friends are visiting me in December. What would you recommend doing here?
4- In your opinion, what’s the most beautiful place in this city?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about three hotels. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about three cafés. (Use the superlative forms.)

1- Which café is _ (old)?

2- Is Bob’s Café _ (small)?

3- Which café has _ (bad) food?

4- Ann is having a party and needs 30 tables. Which is _ (good) café for her? Why?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Are there any fountains and statues in this city?
2- I love sports. What can I do here?
3- My friends are visiting me in June. What do you think they should do here?
4- In your opinion, what’s the most relaxing place in this city?

پیشنهاد ما:  سرگرمی آنلاین

C- Ask your partner these questions about three hotels. (Use the superlative forms.)

1- Which hotel is _ (new)?

2- Which hotel is _ (big)?

3- Is the Palace _ (expensive) hotel?

4- Tom doesn’t have a lot of money. Which is _ (good) hotel for him? Why?

D- Now read the information about three cafés. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, there is [a palace]. / No, there aren’t.
2- You can [go to the art museum].
3- I’d recommend [going to the botanical garden].
4- In my opinion, / I think [Central Park] is the most beautiful place in this city.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes there are [a lot of fountains and statues]. / There are some [fountains], but there aren’t any [statues].
2- You can [go to a soccer game].
3- I think they should [take a sightseeing tour].
4- In my opinion, / I think the most relaxing place in this city is [Central Park].

C- Student B’s questions
1- Which hotel is the newest?
2- Which hotel is the biggest?
3- Is the Palace the most expensive hotel?
4- Tom doesn’t have a lot of money. Which is the best hotel for him? Why?

Student A’s answers- Sample answers:
1- The Blue Hotel is the newest hotel. / The newest hotel is the Blue Hotel.
2- The Metro is the biggest hotel. / The biggest hotel is the Metro.
3- Yes, it is. / Yes, it’s the most expensive.
4- The Metro is the best hotel for him. It’s the cheapest.

D- Student A’s questions
1- Which café is the oldest?
2- Is Bob’s Café the smallest?
3- Which café has the worst food?
4- Ann is having a party and needs 30 tables. Which is the best café for her? Why?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Mike’s Café is the oldest café. / The oldest café is Mike’s Café.
2- No, it isn’t. / No, it’s not. / No, Mike’s Café is the smallest.
3- Bob’s Café has the worst food.
4- Meg’s Café is the best café for her because it has 40 tables.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *