سطح A2 نوشتن

مدیریت استرس

آنچه در این مطلب میخوانید

نوشتن مزایای معجزه انگیزی دارد. یکی از شگفتی های نوشتن مدیریت استرس و تخلیه افکار منفی است. با این روش به ظاهر ساده می توانید بخش قابل توجهی از استرس تان را مهار کنید.

تمرین

B- Match the two parts of each sentence.

C- Complete the paragraph with the correct verbs from the box.

D- Complete the question in each conversation with the correct word from the box.

E- Circle the correct answers to complete the sentences.

1- Stand up slowly / noisily. Point to / Hold your stomach in.
Keep / Don’t keep your back and neck straight.

2- Repeat / Place your right foot deeply / carefully on your left leg.
Stretch / Lower your arms over your head.

F- Number the lines of the conversation from 1 to 6.

پاسخنامه

B
1- d
2- c
3- b
4- a

C
1- eat
2- go
3- lift
4- wash
5- protect
6- get

D
1- much
2- long
3- well
4- often
5- many
6- healthy

E
1- slowly
2- Hold
3- Keep
4- Place
5- carefully
6- Stretch

F
1- A: Hi. How are you?
2- B: I don’t feel so good.
3- A: Oh? What’s wrong?
4- B: I have a toothache.
5- A: Get well soon.
6- B: Thanks.

کاربرگ

پیشنهاد ما:  یک بازبینی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *