سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

مشاغل مردم

آنچه در این مطلب میخوانید

موضوع صحبت کردن این درس، کار و سرگرمی است. گفت و گوهایی که در این بخش مشاهده می کنید، مرتبط با صحبت های محل کار و … است.

A: Do you know a chef?
B: Yes. My friend Marco is a chef.
A: Where does he work?
B: He works at Speedy Sushi.

پاسخ: آیا آشپزی می شناسید؟
ب: بله. دوست من مارکو آشپز است.
ج: کجا کار می کند؟
ب: او در Speedy Sushi کار می کند.

A: Hello, Sun Travel.
B: Hi. Can I please speak to Jackie Miller?
A: Of course. Just a minute, please…. I’m sorry. Jackie’s with a customer.
B: Oh, OK. Thanks.

الف: سلام، سان سفر.
ب: سلام. میشه لطفا با جکی میلر صحبت کنم؟
الف: البته. فقط یک دقیقه لطفا …. متاسفم. جکی با یک مشتری است.
ب: اوه، باشه. با تشکر.

Student A

A- Ask your partner these questions.
1- Where does a nurse usually work?
2- Do you work in a restaurant?
3- Can you speak French?
4- Can you sing?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Leo. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Sue.

1- What _ Sue do?

2- Where _ she work?

3- _ she speak French?

4- When _ she work?

Student B

A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Where does a waiter usually work?
2- Do you work in an office?
3- Can you swim?
4- Can you play the guitar?

C- Ask your partner these questions about Leo.
1- What _ Leo do?

2- What company _ he work for?

3- _ he speak Spanish?

4- When _ he work?

D- Now read the information about Sue.
Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- In a hospital. / A nurse usually works in a hospital.
2- Yes, I do. / No, I don’t work in a restaurant.
3- Yes, I can. / No, I can’t. / No, but I can speak [English].
4- Yes, I can. / No, I can’t. / No, but I can [play the guitar].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- In a restaurant. / A waiter usually works in a restaurant.
2- Yes, I do. / No, I don’t work in an office.
3- Yes, I can. / No, I can’t. / No, I can’t swim.
4- Yes, I can. / No, I can’t. / No, but I can play [the piano].

C- Student B’s questions
1- What does Leo do?
2- What company does he work for?
3- Can / Does he speak Spanish?
4- When does he work?

پیشنهاد ما:  درس 2: داستان های شخصی

Student A’s answers- Sample answers:

1- He’s an accountant. / Leo is an accountant.

2- He works for Gray and Sons.

3- No, he can’t / doesn’t [speak Spanish]. / No, but he speaks French and English.

4- He works from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

D- Student A’s questions

1- What does Sue do?

2- Where does she work?

3- Can / Does she speak French?

4- When does she work?

Student B’s answers- Sample answers:
1- She’s a chef. / Sue is a chef.
2- She works at Hana’s Restaurant.
3- No, she can’t / doesn’t [speak French]. / No, but she speaks Korean and English.
4- She works from 11:00 a.m. to 11:00 p.m.

آموزش صبحت کردن A1 درس شش زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *