سطح B1 نوشتنمهارت ها

نظرسنجی کلاسی

آنچه در این مطلب میخوانید

یک نظرسنجی مد طرح کنید و از دوستانتان بخواهید به آن پاسخ دهند. پس از آن مانند نمونه یک خلاصه از نتایج به دست آمده بنویسید.

تمرین

B- Complete the sentences with the correct words and phrases from the box.

C- Number the lines of the conversation in the correct order

D- Complete the conversations with the correct form of used to and the words in parentheses.

E- Look at the underlined relative clause in each sentence. Is it grammatically correct? Write C (correct) or NC (not correct). Then rewrite the incorrect sentences.

پاسخنامه

B
1- sandals
2- dyed hair
3- contact lenses
4- uniforms
5- bracelets
6- a ponytail
7- high heels
8- a leather jacket

C- 3 (1) 5 2 6 4

D
1- Bob didn’t use to wear
2- He used to have
3- Did you use to go
4- You used to live
5- we used to take

E
1- NC
I never wear shoes that / which have high heels.
2- C
3- C
4- C
5- NC
My husband knows some men who aren’t nterested in fashion.
6- NC
My friend Barney is a person who / that doesn’t like trendy clothes.

کاربرگ

پیشنهاد ما:  یک عمل مهربانانه

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *