سطح B2 خواندنمهارت ها

پرسشنامه پروست

آنچه در این مطلب میخوانید

ما وقتی سوال می‌پرسیم، اطلاعات جدیدی را دریافت می‌کنیم. سوالات به ما کمک می‌کنند تا دیگران را بهتر بشناسیم و در موردشان بیشتر بدانیم. پرسشنامه زیر را بخوانید، کدام پاسخ نشان دهنده این است که آلی فردی دوستانه است؟

تمرین

F- Read the emails. Then circle the correct answer to complete each sentence.

1- Sandra is Grace’s co-worker / friend / relative.
2- Mandy is Grace’s daughter / friend / mother.
3- Grace is worried about Mandy’s health / friends / behavior.
4- Grace thinks Mandy is a good student / doesn’t like to do homework / is very energetic.
5- Kelly has changed schools / hasn’t made new friends / doesn’t like her school.
6- Mandy is a college student / a game designer / in high school

پاسخنامه

F
1- friend
2- daughter
3- behavior
4- doesn’t like to do homework
5- has changed schools
6- in high school

پیشنهاد ما:  یک بازبینی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *