سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

چی سفارش بدم؟

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش مهارت صحبت کردن شما در رستوران تقویت خواهد شد و شما می توانید به راحتی غذاهای مورد علاقه تان را سفارش دهید.

A: I usually order a main dish and a side dish. I don’t really like desserts.
B: I sometimes order an appetizer, but I always order a dessert.

الف: من معمولا یک غذای اصلی و یک غذای جانبی سفارش می دهم. من واقعا دسر دوست ندارم.
ب: من گاهی پیش غذا سفارش می دهم اما همیشه دسر سفارش می دهم.

A: Hello. Are you ready to order?
B: Yes. I’ll have the onion soup. And can I have the fish and some white rice, please? Also, …

الف: سلام. برای سفارش دادن آماده اید؟
ب: بله. من سوپ پیاز را می خورم. و آیا می توانم ماهی و مقداری برنج سفید داشته باشم، لطفا؟ همچنین، …

A: Have you ever tried Vietnamese food?
B: Yes, I have. It’s delicious!

الف: آیا تا به حال غذاهای ویتنامی را امتحان کرده اید؟
ب: بله دارم. خوشمزه است!

A: What’s a good place to meet a big group of friends?
B: How about…? There’s a private room for big groups.

الف: چه مکان خوبی برای ملاقات با یک گروه بزرگ از دوستان هست؟
ب: … چطوره؟ یک اتاق خصوصی برای گروه های بزرگ وجود دارد.

تمرین

Student A

A- Ask your partner these questions.
1- I’m thinking of eating out tonight. Can you recommend a good restaurant?
2- What’s your favorite main dish?
3- What appetizers do you like?
4- Have you ever eaten blue cheese?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the menu from the English Café. You are having dinner, and your partner is a waiter / waitress. Answer your partner’s questions.

D- Now you are a waiter / waitress at the American Diner, and your partner is having dinner. Ask your partner these questions. (Use would like or the present perfect.)

1- _ (you / would like) an appetizer tonight?

2- _ (you / ever / have) the steak here?

3- And for the main dish, what _ (you / would like / have)?

4- And for dessert? _ (you / would like / try) the apple pie today?

Student B

A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- I’m thinking of eating out on Saturday night. Any recommendations?
2- What’s your favorite main dish?
3- What desserts do you like?
4- Have you ever tried frozen yogurt?

پیشنهاد ما:  داستان زندگی من

C- You are a waiter / waitress at the English Café, and your partner is having dinner. Ask your partner these questions. (Use would like or the present perfect.)

1- What appetizer _ (you / would like) tonight?

2- _ (you / ever / have) the lamb chops here?

3- _ (you / would like / order) them tonight?

4- And for dessert? _ (you / would like / try) the cheesecake today?

D- Now read the menu from the American Diner. You are having dinner, and your partner is waiter / waitress. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I’d recommend (going to) [the China Palace]. / No, [I really can’t].
2- I like [chicken stir-fry]. / My favorite main dish is [cheese ravioli].
3- I like crab cakes and garlic bread.
4- Yes, I have. [I love it! / I didn’t like it.] / No, I haven’t.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- My favorite restaurant is / I’d recommend [the TexMex Café]. / No, [not really].
2- My favorite main dish is beef tacos.
3- I like apple pie and cheesecake.
4- Yes, I have. [It’s delicious.] / No, I haven’t.

C- Student B’s questions
1- What appetizer would you like tonight?
2- Have you ever had the lamb chops here?
3- Would you like to order them tonight?
4- And for dessert? Would you like to try the cheesecake today?

Student A’s answers- Sample answers:
1- I’d like the [avocado salad], please. / I’ll have the [onion rings].
2- Yes, I have. [They were delicious.] / No, I haven’t. [Are they good?]
3- Yes, I would. / No, thank you. [I’d like the steak, please.]
4- Yes, I would. / No, thank you. [I’d like some ice cream, please.]

D- Student A’s questions
1- Would you like an appetizer tonight?
2- Have you ever had the steak here?
3- And for the main dish, what would you like to have?
4- And for dessert? Would you like to try the apple pie today?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, please. I’d like [the tomato soup]. / No, thanks.
2- Yes, I have. [It was great!] / No, I haven’t.
3- I’d like [the steak], please.
4- Yes, I would. Thanks. / No, thank you. I [don’t want any dessert today].

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *