سطح A2 صحبت کردنمهارت ها

گفتگوی تلویزیونی

آنچه در این مطلب میخوانید

با حل تمرین های این درس مهارت صحبت کردن خود را تقویت کنید. صحبت کردن در مورد برنامه‌های تلویزیونی فرصتی مناسب برای به اشتراک گذاری علاقه‌ها، تجربیات و نظرات در مورد محتواهای مختلف تلویزیونی فراهم می‌کند.

A: Do you enjoy watching documentaries?
B: Yes, I do.

الف: آیا از دیدن فیلم های مستند لذت می برید؟
ب: بله، میبرم.

A: In my opinion, documentaries are exciting.
B: I don’t really agree. I think they’re pretty boring.
C: What about talk shows? I think they’re very interesting.
A: I agree with you.

الف: به نظر من مستندها هیجان انگیز هستند.
ب: من واقعا موافق نیستم. من فکر می کنم آنها بسیار خسته کننده هستند.
ج: در مورد برنامه های گفتگو چطور؟ من فکر می کنم آنها بسیار جالب هستند.
الف: من با شما موافقم.

A: I’m visiting my mother next Tuesday, so I’m recording…
B: Me, too. I love…, and I’m recording…

الف: من سه شنبه آینده به دیدن مادرم می روم، پس دارم ضبط می کنم…
ب: من هم همینطور. دوست دارم…و دارم ضبط میکنم…

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Do you enjoy watching the news on TV?
2- What’s your favorite TV show?
3- Why do you like watching it?
4- Are you doing anything special next weekend?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information from Paul’s cell phone. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Amy’s plans for next Sunday. (Use the present continuous.)

1- What _ (Amy / do) at 8:00 a.m.?

2- Where _ (Amy and Paul / go) at 2:00 p.m.?

3- _ (Amy / have) dinner with Paul at 6:00 p.m.?

4- What _ (Amy / watch) at 8:00 p.m.?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Do you enjoy watching game shows on TV?
2- What’s your favorite TV show?
3- Why do you like watching it?
4- Are you staying home this weekend?

C- Ask your partner these questions about Paul’s plans for next Saturday. (Use the present continuous.)

1- What _ (Paul / do) at 9:00 a.m.?

2- Who _ (Paul / have) lunch with?

3- _ (Paul and Amy / go) shopping at 6:00 p.m.?

4- What _ (Paul / record) at 8:00 p.m.?

D- Now read the information from Amy’s cell phone. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. [I think it’s interesting.] / No, I don’t. [I think it’s boring.]
2- My favorite TV show is [Grey’s Anatomy].
3- I like [the actors]. / It’s [always exciting].
4- Yes, I am. I’m [visiting my family]. / No, I’m not. I’m [staying home].

پیشنهاد ما:  کسی را خوشحال کن

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I do. They’re [exciting]. / No, I don’t. They’re [boring].
2- My favorite TV show is [CSI].
3- It’s [funny and interesting]. / I like [police dramas].
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [going to a soccer game].

C- Student B’s questions
1- What is Paul doing at 9:00 a.m.?
2- Who is Paul having lunch with?
3- Are Paul and Amy going shopping at 6:00 p.m.?
4- What is Paul recording at 8:00 p.m.?

Student A’s answers- Sample answers:
1- He’s playing tennis with Amy.
2- He’s having lunch with Don.
3- No, they’re not. / No, they aren’t. / No, they’re going shopping at 5:00 p.m.
4- He’s recording the basketball game.

D- Student A’s questions
1- What is Amy doing at 8:00 a.m.?
2- Where are Amy and Paul going at 2:00 p.m.?
3- Is Amy having dinner with Paul at 6:00 p.m.?
4- What is Amy watching at 8:00 p.m.?

Student B’s answers- Sample answers:
1- She’s meeting Julie for breakfast.
2- They’re going to the museum.
3- No, she’s not. / No, she isn’t. / No, she’s having dinner with her mom / mother.
4- She’s watching the new reality show.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *