سطح A2 نوشتنمهارت ها

یک ایمیل به یک دوست

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش، باید ابتدا به سوالات بخش a پاسخ دهید و سپس با پاسخ هایتان یک ایمیل برای دوستتان بنویسید.

تمرین

B- Read each first sentence. Which sentence comes next? Check the correct sentence.

C- Look at the example. Write a phrase for each picture. Use do, make, or play and the correct word or phrase from the box.

D- Complete the paragraph with the correct words from the box.

E- Circle the correct answers to complete each conversation.

F- Complete the conversation with the correct phrases from the box.

پاسخنامه

B
1- b
2- b
3- a
4- a

C
2- do a crossword
3- make popcorn
4- do a jigsaw puzzle
5- play chess

D
1- fairly
2- bit
3- much
4- hot
5- all
6- cool

E
1- to play
2- I don’t
3- would
4- I’d like
5- would she like to
6- She’d like to

F
1- your thoughts
2- I’d say
3- your opinion
4- do you think

کاربرگ

پیشنهاد ما:  بیا حرف بزنیم

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *