سطح A2 نوشتن

یک بازار جالب

آنچه در این مطلب میخوانید

در هر محله ای بازار های زیادی وجود دارد. یکی از آنها را در نظر بگیرید و به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید. سپس مانند نمونه در مورد آن بازار متنی بنویسید و به اشتراک بگذارید. این تمرین مهارت نوشتن شما را تقویت می کند.

تمرین

B- Read each pair of sentences. Complete the second sentence with the opposite of the underlined word. Use the correct word from the box.

C- Complete each sentence with the correct comparative form of the adjective in parentheses. Use -er, more or less and than where needed.

1- This new laptop is ________________ (fast) my old one. It starts very quickly.

2- My TV is really heavy. I’m going to buy a ________________ (thin) one.

3- This old cell phone is ________________ (heavy) my new one.

4- Oh, no! This English test is ________________ (difficult) the last one!

5- Ted doesn’t like his new printer. It’s ________________ (bad) his old one.

6- I can’t pay $700 for a camera! I only have $200. Do you have a ________________ (expensive) one?

D- Complete each sentence with two words. Use too or enough and the correct adjective from the box.

E- Complete the conversations with the correct phrases from the box. Use capital letters where needed.

پاسخنامه

B
1- loud
2- expensive
3- light
4- slow
5- small

C
1- faster than
2- thinner
3- heavier than
4- more difficult than
5- worse than
6- less expensive

D
1- too
2- plain
3- pretty
4- enough
5- too
6- expensive
7- too
8- tight

E
1- Would you
2- can have it
3- let you have it
4- How about
5- can give it to you

کاربرگ

پیشنهاد ما:  یک زندگینامه

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *