سطح A2 نوشتنمهارت ها

یک بازبینی

آنچه در این مطلب میخوانید

به دلیل ترکیب منحصر به فردی از عوامل مانند طعم بی‌نظیر غذاها، تنوع منو، خاطرات شخصی و …، ممکن است یک رستوران برای یک نفر به عنوان مورد علاقه در نظر گرفته شود. نام رستوران مورد علاقه شما چیست و چرا ؟

تمرین

B- Look at the pictures and the example. Use two words from the box to label each picture.

C- Cross out the food that doesn’t belong in each list.

D- Complete the conversation with the present perfect and the words in parentheses. Use short answers where needed and contractions where possible.

E- Circle the correct word to complete each sentence.
1- We should go to Fiorelli’s later. Some / The ice cream there is delicious.
2- Did you order an / some appetizer? I’m having the crab cakes.
3- I’d like some / a garlic bread, please.
4- Let’s order a dessert. The / Some cheesecake here is very good.

F- Number the lines of the conversation in the correct order.

پاسخنامه

B
2- French fries
3- mashed potatoes
4- tomato soup
5- onion rings

C
1- steak
2- plantain
3- squid
4- seaweed

D
1- Have you ever eaten
2- I haven’t
3- I’ve never tried
4- I’ve had

E
1- The
2- an
3- some
4- The

F- 6 4 (1) 5 2 3 7

کاربرگ

پیشنهاد ما:  افراد مشهور

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *