سطح A2 نوشتنمهارت ها

یک تابلوی پیام

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش، شما باید مانند نمونه یک سوال بپرسید و از هم گروهی های خود بخواهید به آن سوال پاسخ دهند. موضوع پیام را میتوانید از بین گزینه های زیر انتخاب کنید.

تمرین

B- Label each picture with the correct word from the box.

C- Circle the correct word to complete each sentence.
1- There are too many things to see. You can’t / shouldn’t see everything in one day!
2- That neighborhood isn’t safe at night. You should / shouldn’t go there after 8:00 p.m.
3- Elena should / shouldn’t go to the Louvre. She loves art, and the Louvre is one of the best art museums in the world.
4- Our plane leaves at 6:00 a.m. tomorrow. We should / shouldn’t stay out late tonight.
5- The botanical garden is open every day. We can / can’t go there tomorrow.
6- You should / shouldn’t go to Madrid. It’s my favorite city in Spain!

D- Match the adjectives and their opposites.

E- Put the words in order to make questions and answers. Use capital letters where needed.

F- Complete each question with the superlative form of the adjective in parentheses.

1- Is Athens ___________________ (old) city in Greece?

2- Is Mexico City ___________________ (big) city in North America?

3- What city has ___________________ (good) restaurants in South Korea?

4- What is ___________________ (safe) city in Africa?

5- Is Sydney ___________________ (relaxing) capital city in the world?

پاسخنامه

B
1- palace
2- statue
3- pyramid
4- fountain
5- castle

C
1- can’t
2- shouldn’t
3- should
4- shouldn’t
5- can
6- should

D
1- d
2- b
3- a
4- e
5- c

E
1- What do you suggest doing here?
2- I think you should go to the castle.
3- What do you think I should do in Rio?
4- I’d recommend visiting the botanical garden.

F
1- the oldest
2- the biggest
3- the best
4- the safest
5- the most relaxing

کاربرگ

پیشنهاد ما:  درس 11: سرگرمی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *