سطح B1 نوشتنمهارت ها

یک دستاورد

آنچه در این مطلب میخوانید

همه ما در زندگی اهداف و دستاورد هایی داریم که مسیر زندگی مان را شکل میدهند. در این تمرین شما باید مانند نمونه یک پاراگراف در مورد چیزی که در زندگی تان به دست آوردید بنویسید.

تمرین

B- Complete the paragraph with the correct noun or adjective form of the words in parentheses.

C- Complete the sentences with the correct phrases from the box.

D- Complete each sentence with the correct reflexive pronoun.
1- Can you and Carlos work by _____ or do you need help?
2- She bought some CDs and books and taught _____ a little French
before she went to Paris.
3- After the movie, they bought _____ some ice cream.
4- Do you consider _____ a generous person?
5- Last year, I traveled to Chile by _____.
6- Our vacation was awesome. We really enjoyed _____.

E- Complete the second conditional sentences with the words in parentheses and the correct form of the verbs. Use contractions where possible.

پاسخنامه

B
1- talented
2- confidence
3- enthusiasm
4- creativity
5- flexibility
6- dedication

C
1- turn it down
2- point it out
3- give it back
4- pay it back
5- put it off
6- try it out

D
1- yourselves
2- herself
3- themselves
4- yourself
5- myself
6- ourselves

E
1- you lent
2- you wouldn’t be
3- Would you make
4- I asked
5- you weren’t
6- you’d have
7- would you do
8- you didn’t have

کاربرگ

پیشنهاد ما:  خود واقعی من

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *