سطح A2 نوشتنمهارت ها

یک زندگینامه

آنچه در این مطلب میخوانید

افراد مشهور، از جمله هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران، نویسندگان و شخصیت‌های عامه‌پسند، تأثیر چشمگیری در زندگی مردم دارند. در این تمرین باید مثل نمونه، در مورد برخی از این افراد بنویسید.

تمرین

B- Circle the correct word to complete each sentence.
1- A composer creates movies / music.
2- An explorer likes to travel / paint.
3- A director makes books / movies.
4- A designer likes politics / fashion.

C- Check the correct word to complete each sentence.

D- Complete the paragraph with the words from the box.

E- Complete the conversation with the correct form of the simple past and the words in parentheses. Use short answers where needed.

F- Circle the correct answer to complete each conversation.

1- A: Who was the first president of the United States?
B: I know the answer. I’m positive / not positive it was George Washington.

2- A: Who was the first person to fly across the Atlantic Ocean?
B: I think it was Charles Lindbergh, but I’m certain / not certain.

پاسخنامه

B
1- music
2- travel
3- movies
4- fashion

C
1- a
2- b
3- b
4- b

D
1- was
2- was
3- wasn’t
4- was
5- wasn’t
6- weren’t
7- were
8- were

E
1- Did you finish
2- I did
3- I wrote
4- did she do
5- She painted
6- did you write
7- I saw

F
1- positive
2- not certain

کاربرگ

پیشنهاد ما:  درس 7: شخصیت ها

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *