سطح B1 نوشتنمهارت ها

یک شگفتی طبیعی

آنچه در این مطلب میخوانید

اطراف ما پر از شگفتی های طبیعی جذاب و بی نظیر است که معمولاً با فرآیندهای طبیعی مانند تشکیل کوه‌ها، دریاچه‌ها، جنگل‌ها، و یا پدیده‌های هواشناسی نادر ارتباط دارند. یکی از پدیده های طبیعی شگفت انگیز در کشورتان را در نظر بگیری و تمرین این درس را انجام دهید.

تمرین

B- Match the two parts of each sentence.

C- Complete the sentences to make true comparisons. Use the correct forms of the adjectives in parentheses. Use not as . . . as or more / -er and than.

D- Complete each question with the correct comparative or superlative form of the noun in parentheses. Use more, most, than, and the.
1- Does January have ___________________ (days) February?

2- Does China have ___________________ (people) of all the countries in the world?

3- What country has ___________________ (beaches) in the world?

4- Does New York City have ___________________ (skyscrapers) Boston?

5- Does France get ___________________ (sunshine) England?

6- Which place gets ___________________ (rain) in this country?

E- Complete each sentence with the superlative form of the underlined adjective.

پاسخنامه

B
1- f
2- d
3- e
4- a
5- b
6- c

C
1- hotter than
2- not as hot as
3- not as tall as
4- taller than
5- more expensive than
6- not as expensive as
7- not as wide as
8- wider than

D
1- more days than
2- the most people
3- the most beaches
4- more skyscrapers than
5- more sunshine than
6- the most rain

E
1- the most beautiful
2- the deepest
3- the driest
4- the best
5- the most famous
6- the nicest

کاربرگ

پیشنهاد ما:  اغلب، گاهی اوقات، یا هرگز؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *