سطح A2 نوشتنمهارت ها

یک علاقه

آنچه در این مطلب میخوانید

به علاقه ای که دارید فکر کنید و به سوالات پاسخ دهید. سپس مانند نمونه، با پاسخ هایتان یک پست وبلاگ بنویسید و آن را به اشتراک بگذارید.

تمرین

B- Complete the conversation with the correct words from the box. Use capital letters where needed.

C- Complete the conversation with the correct words from the box. Use capital letters where needed.

D- Match the sentences and the missing words.

E- Number the lines of the conversation in the correct order.

__ Sure. What’s your number?

__ Hi, Greg. Nice to see you!

__ OK, got it. Thanks.

__ It’s 212-555-4567.

__ Oh, sorry. Call me tonight. OK?

__ Uh . . . could you say that more slowly, please?

__ Hi, Joe. Sorry, I can’t talk now. My class is at 9:00, and I’m late!

__ Oh, sure. It’s 212-555-4567.

پاسخنامه

B
1- is
2- It’s
3- are you
4- I’m
5- Are
6- they’re
7- Are you
8- we are
C
1- Do
2- do
3- play
4- don’t
5- play
6- Does
7- play
8- doesn’t
9- plays
10- does

D
1- e
2- f
3- d
4- a
5- b
6- c

E- 4 1 8 5 3 6 2 7

کاربرگ

پیشنهاد ما:  من فراموش کردم

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *