سطح A1 نوشتنمهارت ها

یک پست وبلاگ

آنچه در این مطلب میخوانید

چالش این بخش نوشتن یک پست وبلاگ در مورد فعالیت خودتان است. یک مورد نمونه برای الگوگیری نیز وجود دارد.

تمرین

C – Complete the sentences with the simple past form of the verbs from the box.

D- Complete the conversations with subject pronouns and the simple past form of the verbs in parentheses. Use short answers where needed.

E- Number the lines to put the conversation in order.

__ Uh-huh.

__ I chatted with Adrian last night.

__ His grandmother is learning to drive. She’s 70 years old. . . .

__ You’re kidding!

پاسخنامه

C
1- went
2- shopped
3- stayed out
4- listened

D
1- we didn’t
2- We ate
3- she did
4- They met
5- he did
6- He slept

E- 2 1 3 4

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس ده زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  درس 8: در همسایگی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *