سطح A1 نوشتنمهارت ها

یک کارت پستال

آنچه در این مطلب میخوانید

با کارت پستال میتوان لحظات کوتاهی را از راه دور به اشتراک گذاشت. متن کارت پستال زیر را بخوانید و سعی کنید یک کارت پستال برای یکی از دوستان یا خانواده تان بنویسید.

تمرین

B- Circle the correct answer to complete each sentence.
1- I loved the museum. It was great / awful / boring.
2- I didn’t like the amusement park because it was great / fun / noisy.
3- The movie was terrible / so-so / interesting. I didn’t love it, but I didn’t hate it.
4- I love basketball because it’s all right / quiet / exciting.

C- Complete the text with the correct words from the box. Use a capital letter where needed.

E- Circle the correct sentence to complete each conversation.
1- A: We didn’t like our vacation.
B: That’s great! / That’s excellent! / That’s terrible!
2- A: I won $10,000.
B: Oh, no. / That’s awesome! / That’s too bad.
3- A: I lost my wallet yesterday.
B: That’s great! / That’s too bad. / That’s awesome!
4- A: My mother won a contest!
B: That’s excellent! / That’s terrible! / That’s too bad.

پاسخنامه

B
1- great
2- noisy
3- so-so
4- exciting

C
1- Did
2- were
3- was
4- weren’t
5- didn’t
6- wasn’t

E
1- That’s terrible!
2- That’s awesome!
3- That’s too bad.
4- That’s excellent!

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس یازده زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  بیا حرف بزنیم

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *