سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

آخر این هفته چه کار می کنی؟

آنچه در این مطلب میخوانید

ارتقاء مهارت صحبت کردن در زبان انگلیسی، باعث سهولت در انتقال افکار و ایده‌ها، مذاکره موفق، ارتباط بهتر با آشنایان و … می شود. اما باید به یاد داشته باشید که تقویت این مهارت زمان و تمرین می‌طلبد، بنابراین صبوری و مداومت در تمرین‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What are you doing on Friday?
2- Are you going to a birthday party this weekend?
3- Do you have a job interview next week?
4- Can you give me a ride after class?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Katy’s plans. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Joe’s plans. (Use the present continuous or the simple present.)

1- _ (Joe / have) a violin lesson on Friday?

2- _ (Joe / feed) Ben’s cat on Thursday?

3- What _ (Joe / do) on Saturday?

4- Where _ (Joe / go) on Sunday?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What are you doing on Sunday?
2- Are you going to a business meeting after class?
3- Do you have a doctor’s appointment next week?
4- Could you check my homework after class?

C- Ask your partner these questions about Katy’s plans. (Use the present continuous or the simple present.)

1- _ (Katy / give) Helen a ride to the airport on Thursday?

2- _ (Katy / have) a doctor’s appointment on Saturday?

3- When _ (Katy / get) Helen’s mail?

4- What _ (Katy / do) on Sunday?

D- Now read the information about Joe’s plans. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- On Friday I’m [going to soccer practice in the morning and studying in the afternoon].
2- Yes, I am. (It’s for my friend Chris.) / No, I’m not.
3- Yes, I do. (It’s Tuesday at 10:00 a.m.) / No, I don’t.
4- Yes, I can. / Sure. (Where are you going?) / No, I can’t. [I don’t have my car today.]

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I’m [playing basketball with friends and having dinner with my parents] on Sunday.
2- Yes, I am. (It’s at 4:15.) / No, I’m not.
3- Yes, I do. (It’s on Monday.) / No, I don’t.
4- No problem. (Which subject do you need help with?) / Sorry. [I’m busy tonight.]

C- Student B’s questions
1- Is Katy giving Helen a ride to the airport on Thursday?
2- Does Katy have a doctor’s appointment on Saturday?
3- When is Katy getting Helen’s mail?
4- What is Katy doing on Sunday?

پیشنهاد ما:  مردان فیل

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, she is.
2- No, she doesn’t. (Her appointment is on Friday.)
3- She’s getting Helen’s mail on Saturday.
4- She’s picking up Helen / She’s picking Helen up at the airport (on Sunday).

D- Student A’s questions
1- Does Joe have a violin lesson on Friday?
2- Is Joe feeding Ben’s cat on Thursday?
3- What is Joe doing on Saturday?
4- Where is Joe going on Sunday?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, he doesn’t. (He has a violin lesson on Thursday.)
2- No, he isn’t. (He’s feeding Ben’s cat on Friday.)
3- He’s buying a gift for Ben (on Saturday).
4- He’s going to Ben’s birthday party (on Sunday).=

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *