سطح A1 صحبت کردن

اسم من هست…

آنچه در این مطلب میخوانید

در این بخش کلی گفت و گوی جذاب داریم که میتونید با دوستاتون تمرین کنید!

1- Class activity: Meet your classmates. Say your first and last name.
A: Hello. My name is Oscar Martinez. What’s your name? B: Hi. My name is Susana Harris.
A: It’s nice to meet you.
B: Nice to meet you, too.

1- فعالیت کلاسی: با همکلاسی های خود آشنا شوید. نام و نام خانوادگی خود را بگویید.
الف: سلام. اسم من اسکار مارتینز است. اسمت چیه؟
ب: سلام. نام من سوزانا هریس است.
الف: از آشنایی با شما خوشحالم.
ب: از آشنایی با شما هم خوشحالم.

2- Share your information.
A: What’s his name?
B: His name is Oscar Martinez. What’s her name?
A: Sorry, I don’t know.

2- اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید.
الف: اسمش چیه؟
ب: نام او اسکار مارتینز است. اسم او چیست؟
ب: متاسفم، من نمی دانم.

A: What’s your first name?
B: Tyler.
A: How do you spell it?
B: T-Y-L-E-R.
A: And what’s your last name?
B: Larsen.

الف: اسم کوچکت چیست؟
ب: تایلر.
الف: چگونه آن را املا می کنید؟
ب: T-Y-L-E-R.
الف: و نام خانوادگی شما چیست؟
ب: لارسن.

A: Is the person a man?
B: No, she’s not.
C: Is she an actress?

الف: آیا آن شخص مرد است؟
ب: نه، او نیست.
ج: آیا او بازیگر است؟

تمرین

A- Ask your partner these questions.
1- What’s your last name?
2- How do you spell your first name?
3- Are you from the United States?
4- Are you a singer?

B- Now answer your partner’s questions.

C Read the information about Mr. Adams.
Answer your partner’s questions.

D-Now ask your partner these questions about Ms. Santos.
1- What _ her full name? 2- How do you spell last name?
3- she from Brazil?
4-_ she a model?

پاسخنامه

B-Sample answers:
1- My first name is [Ryoko]. / It’s [Ryoko].
2- [M-O-R-I].
3- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m from [Japan].
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m a [singer].

C-Sample answers:
1- John Steven Adams. / His full name is John Steven Adams.
2- S-T-E-V-E-N.
3- Yes, he is. / Yes, he’s from the United States.
4- No, he’s not. / No, he isn’t a musician. / No, he’s an actor.

D-
1- What is her full name?
2- How do you spell her last name?
3- Is she from Brazil?
4- Is she a model?

آموزش صبحت کردن A1 درس اول زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  اقدام را حدس بزنید

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *