سطح A1 صحبت کردن

اقلام روزمره بیشتر

آنچه در این مطلب میخوانید

معمولا ما از بعضی از وسایل به طور روزانه استفاده می کنیم. مثل شانه، کارت بانکی و … . یکی از گام های ابتدایی در هنگام یادگیری زبان جدید، توانایی صحبت کردن در مورد این اقلام روزمره است. در این بخش کلی مکالمه و تمرین برای همین موضوع هست.

A: Is this your English book?
B: No, it’s not. It’s my dictionary. What are those?
A: They’re my keys.

الف: این کتاب انگلیسی شماست؟
ب: نه، اینطور نیست. فرهنگ لغت من است. آنها چه هستند؟
الف: آنها کلیدهای من هستند.

.

A: What’s the word for this in English?
B: It’s a student I.D.
A: What’s this called?
B: Hmm… I don’t know. Let’s ask the teacher.

الف: کلمه این در انگلیسی چیست؟
ب: شناسنامه دانشجویی است.
الف: اسم این چیه؟
ب: هوم… نمی دانم. بیا از معلم بپرسیم..

A: Whose scarf is this?
B: I think it’s Mary’s.
A: Is this your scarf, Mary?
C: Yes, it’s mine.

ج: این روسری مال کیه؟
ب: فکر کنم مال مریم باشه.
ج: این روسری توست مریم؟
ج: بله، مال من است.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- How do you spell dictionary?
2- [Point to an everyday item: a bag, book, pen, or watch.]
How do you say this in English?
3- What color is it?
4- Is it yours?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Look at the picture. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about his or her picture.
1- [Point to your partner’s picture.]
How _ you say that in English? 2- they white?
3- they yours?
4- Whose socks _ they?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- How do you spell sweatshirt?
2- [Point to a clothing item: your shirt, T-shirt, sweater, or coat.]
What is this called in English?
3- Is it purple?
4- Is it mine?

C- Ask your partner these questions about his or her picture.
1- [Point to your partner’s picture.]
What _ that called in English? 2- it black?
3- it yours?
4- Whose scarf _ it?

D- Now look at the picture. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers
Sample answers:
1- D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y.
2- It’s a [pen].
3- It’s [blue].
4- Yes, it is. / No, it’s not. / No, it isn’t. It’s [Maria’s].

B- Student A’s own answers
Sample answers:
1- S-W-E-A-T-S-H-I-R-T.
2- It’s a [shirt].
3- Yes, it is. / No, it’s not. / No, it isn’t. It’s [white].
4- Yes, it is.

پیشنهاد ما:  سوار اتوبوس می شوم

C- Student B’s questions
1- What is that called in English?
2- Is it black?
3- Is it yours?
4- Whose scarf is it?

Student A’s answers
Sample answers:
1- It’s a scarf.
2- No, it’s not. / No, it isn’t. It’s white.
3- No, it’s not. / No, it isn’t mine.
4- It’s Tina’s. / It’s Tina’s scarf.

D-Student A’s questions
1- How do you say that in English?
2- Are they white?
3- Are they yours?
4- Whose socks are they?

Student B’s answers
Sample answers:
1- They’re socks.
2- No, they’re not. / No, they aren’t. They’re [black].
3- No, they’re not. / No, they aren’t mine.
4- They’re Mike’s. / They’re Mike’s socks.

آموزش صبحت کردن A1 درس سه زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *