سطح A1 صحبت کردن

این درست نیست

آنچه در این مطلب میخوانید

این بخش مهارت صحبت کردن شما در مورد ملیت، شماره موبایل، آدرس ایمیل و خانواده افراد را، تقویت می کند.

A: Toronto and Vancouver are in Greece.
B: No, they aren’t. They’re in Canada.

الف: تورنتو و ونکوور در یونان هستند.
ب: نه، نیستند. آنها در کانادا هستند.

A: What’s her name and phone number?
B: Her name is Fatima. Her phone number is 212-691-3239.
A: What’s her email address?
B: Her email is…

الف: نام و شماره تلفن او چیست؟
ب: اسمش فاطمه است. شماره تلفن او 212-691-3239 است.
الف: آدرس ایمیل او چیست؟
ب: ایمیل او …

A: Keiko is my grandmother. She’s 73.
B: Where is she from?

الف: کیکو مادربزرگ من است. او 73 سال دارد.
ب: اهل کجاست؟

تمرین

Student A:
A- Ask your partner these questions.
1-Are you British?
2- How old are you?
3- What’s your phone number?
4- What’s your email?
B- Now answer your partner’s questions.

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Are you Turkish?
2- How old are you?
3- What’s your number?
4- What’s your email address?

پاسخنامه

A- Student B’s own answers
Sample answers:
1-Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [Peruvian].
2-I’m [21] years old. / I’m [21].
3-My phone number / It is [718-555-7684].
4-My email address / It is [mak5@cup.org].

B- Student A’s own answers
Sample answers:
1-Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m [South Korean].
2-I’m [22] years old. / I’m [22].
3-My number / It is [219-555-0184].
4-My email / It is [rb65@cup.org].

C- Student B’s questions
1-Where is she from?
2-How old is she?
3-What is her email?
4-Is her phone number 347-555-1264?
Student A’s answers
Sample answers:
1-She’s from Australia.
2-She’s 28 years old. / She’s 28.
3-Her email is mk13@cup.org.
4-No, it’s 347-555-1260. / No, it’s not. Her phone number is 347-555-1260.

D-Student A’s questions
1-Where is he from?
2-How old is he?
3-What is his email?
4-Is his phone number 243-555-8067?
Student B’s answers
Sample answers:
1-He’s from Canada.
2-He’s 37 years old. / He’s 37.
3-His email is jb12@cup.org.
4-No, it’s 243-555-8076. / No, it isn’t. His phone number is 243-555-8076.

آموزش صبحت کردن A1 درس دو زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  اقدام را حدس بزنید

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *