سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

خود واقعی من

آنچه در این مطلب میخوانید

شناخت ما از خودمان و دیگران به ما کمک می کند ارتباط سازنده و مفید تری با پیرامون مان داشته باشیم. مهارت صحبت کردن در موررد ویژگی های اخلاقی و سوال پرسیدن در مورد آن از دیگران، به این شناخت کمک بسیار زیادی می کند.

A: Are you very adventurous?
B: Yes, I think so.
A: What’s the most adventurous thing you’ve ever done?

الف: آیا شما خیلی ماجراجو هستید؟
ب: بله، فکر می کنم.
الف: ماجراجویانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟

A: If you ask me, people are less ambitious these days. Don’t you think so?
B: I’m not so sure. Why do you say that?
C: Well, maybe it’s just me, but I feel no one wants to work hard these days.
D: I’m not sure I really agree. In my opinion,…

الف: اگر از من بپرسید، این روزها مردم کمتر جاه طلب هستند. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟
ب: من چندان مطمئن نیستم. چرا اینطوری میگی؟
ج: خوب، شاید فقط من هستم، اما احساس می کنم این روزها هیچ کس نمی خواهد سخت کار کند.
د: مطمئن نیستم که واقعا موافق باشم. به نظر من،…

A: I’ve known my friend Jesse since middle school.
B: What’s he like?
A: He’s very honest and reliable.

الف: من دوستم جسی را از دوران راهنمایی می شناسم.
ب: او چه شکلی است؟
الف: او بسیار صادق و قابل اعتماد است.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- How long have you lived in this city?
2- Where haven’t you been for a long time? Why?
3- Do you think you’re fairly ambitious? Why?
4- Who is the most mature person you know? Give an example.

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Diana. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Derek. (Use the present perfect or the simple present.)

1- How long _ (Derek / be) married?

2- How long _ (he / have) a house?

3- _ (he / think) he is honest?

4- _ (he / seem) inconsiderate? Why or why not?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- How long have you studied English?
2- Who haven’t you seen for a long time? Why?
3- Are you optimistic? Give an example.
4- Who is the most reliable person you know? Why?

پیشنهاد ما:  درس 2: داستان های شخصی

C- Ask your partner these questions about Diana. (Use the present perfect or the simple present.)

1- How long _ (Diana / live) in London?

2- _ (she / be) a teacher since she moved to London?

3- _ (she / think) she is indecisive?

4- _ (she / seem) adventurous? Why or why not?

D- Now read the information about Derek. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I’ve lived here [for two years].
2- I haven’t been [to Rio] for a long time. [The flights are very expensive.]
3- Yes, I do. [I always try to get good grades in my classes.] / No, I don’t. [I don’t need to be the richest or most famous person.]
4- [My friend Jenny] is the most mature person I know. [She makes decisions carefully and doesn’t spend money on silly things.]

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I’ve studied English [for 10 years].
2- I haven’t seen [my best friend] for a long time. [She / He moved to Seoul two years ago.]
3- Yes, I am. [I think I’ll get a good job when I graduate.] / No, I’m not. [I don’t think I’ll get a good grade on this quiz!]
4- [My sister] is the most reliable person I know. [She always keeps her promises.]

C- Student B’s questions
1- How long has Diana lived in London?
2- Has she been a teacher since she moved to London?
3- Does she think she is indecisive?
4- Does she seem adventurous? Why or why not?

Student A’s answers- Sample answers:
1- She’s lived in London since 2005.
2- No, she hasn’t. [She’s been a teacher for one year.]
3- No, she doesn’t. (She says she makes decisions quickly.)
4- Yes, she does. She’s interested in extreme sports, and she likes to climb mountains.

D- Student A’s questions
1- How long has Derek been married?
2- How long has he had a house?
3- Does he think he is honest?
4- Does he seem inconsiderate? Why or why not?

Student B’s answers- Sample answers:
1- He’s been married since 2006.
2- He’s had a house for three years.
3- Yes, he does. (He says he always tells the truth.)
4- No, he doesn’t. He enjoys spending time with his wife and son.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *