سطح B2 گوش دادنمهارت ها

رفتار

آنچه در این مطلب میخوانید

این درس از آموزش زبان با موضوع رفتار، به شما کمک می کند بتوانید در مورد دنیای پیچیده و جذاب رفتار انسانی صحبت کنید و توانایی ارتباطی تان با دیگران را ارتقا بخشید.

Diana: So, Ruben, how do you like it here?
Ruben: Oh, I love it. The people, the food- but can I ask you something?
Diana: Sure, anything.
Ruben: Well, last night I was invited to a classmate’s house for dinner. It was the first time. And I think I made a mistake.
Diana: What happened?
Ruben: Dinner was at 7:30. As usual in my country, I arrived a little after 8:00. My friend seemed kind of surprised.
Diana: Here it’s the custom to arrive on time or no more than 10 minutes late.
Ruben: Really? I didn’t realize that.
Diana: Well, you’ll know for next time.

دیانا: خب، روبن، اینجا را چطور دوست داری؟
روبن: اوه، من آن را دوست دارم. مردم، غذا – اما می توانم از شما چیزی بپرسم؟
دیانا: مطمئنا، هر چیزی.
روبن: خوب، دیشب برای شام به خانه یکی از همکلاسی هایم دعوت شده بودم. اولین بار بود. و فکر کنم اشتباه کردم
دیانا: چی شده؟
روبن: شام ساعت 7:30 بود. طبق معمول کشورم کمی بعد از ساعت 8 رسیدم. به نظر می رسید دوست من یک جورهایی متعجب شده بود.
دیانا: اینجا رسم است که به موقع یا حداکثر 10 دقیقه دیرتر بیایید.
روبن: واقعا؟ من متوجه نشدم که
دایانا: خب، برای دفعه بعد میفهمی.

Paul: I made a terrible mistake.
Lydia: Why? What happened?
Paul: Well, you know Steve, the new guy in our class?
Lydia: Yeah, I think so.
Paul: Well, yesterday he asked me for a favor. He wanted to borrow my laptop. I said I didn’t think it was a good idea, and now he’s upset with me.
Lydia: Really?
Paul: Yeah. Should I have lent it to him? What would you have done?
Lydia: I’m not really sure.
Paul: Well, would you have let him use your laptop?
Lydia: I don’t know. I guess it would have depended. What did he need it for?

پل: من یک اشتباه وحشتناک مرتکب شدم.
لیدیا: چرا؟ چی شد؟
پل: خوب، استیو، پسر جدید کلاس ما را می‌شناسی؟
لیدیا: آره، فکر می کنم.
پل: خوب، دیروز او از من درخواست کرد. می خواست لپ تاپ من را قرض بگیرد. گفتم فکر نمی کنم ایده خوبی باشد و الان از دست من ناراحت است.
لیدیا: واقعا؟
پل: آره. آیا باید آن را به او قرض می دادم؟ چه کار می کردی؟
لیدیا: من واقعا مطمئن نیستم.
پل: خوب، آیا به او اجازه می دادی از لپ تاپ شما استفاده کند؟
لیدیا: من نمی دانم. حدس می زنم بستگی داشت. برای چه چیزی به آن نیاز داشت؟

پیشنهاد ما:  درس 10: دیدگاه ها

تمرین

A- Listen to the conversation between Judy and Pietro. Check the correct answers.

پاسخنامه

A
1- a
2- b
3- b
4- a

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *