سطح B2 صحبت کردنمهارت ها

روندهای زیست محیطی

آنچه در این مطلب میخوانید

محیط اطراف ما تاثیر بسیار زیادی در کیفیت زندگی ما دارد. بنابراین یادگیری صحبت کردن درباره موضوعات زیست محیطی یکی از موارد مهم است. با یادگیری این بخش می توانید به راحتی در مورد فرایند های مثبت زیست محیطی صحبت کنید، نظرتان در مورد این موضوع را بیان کنید و برای افزایش آگاهی تان بحث کنید.

A: I think the worst kind of pollution is air pollution. If the air is dirty, people can’t breathe.
B: I see it a little differently. Water pollution is worse because…

الف: به نظر من بدترین نوع آلودگی، آلودگی هوا است. اگر هوا کثیف باشد، مردم نمی توانند نفس بکشند.
ب: من آن را کمی متفاوت می بینم. آلودگی آب بدتر است زیرا …

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What do you think needs to be done to prevent land pollution?
2- Do you recycle anything? [If yes, ask:] What do you recycle? [If no, ask:] Why not?
3- What community services are there in your neighborhood or town?
4- What do you think needs to be done to improve your community?

B- Now answer your partner’s questions.

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What do you think needs to be done to prevent air pollution?
2- Do you try to conserve water? [If yes, ask:] How do you do that? [If no, ask:] Why not?
3- Which of your neighborhood’s or town’s community services do you use most often?
4- What do you think needs to be done to make your community more beautiful?

Student A and Student B
C- Student A: Choose one of the statements below, and say if you agree or disagree with it.
Support your ideas with reasons and examples.

Although cars are very convenient, they shouldn’t be allowed in downtown areas.
We should use glass bottles instead of plastic ones so that there is less pollution.
Everyone should do volunteer work in their community.
Unhealthy food should be more expensive than healthier food.

Student B: Listen to your partner, and then say if you agree or disagree. Support your ideas with reasons and examples.

D- Student B: Choose one of the remaining statements above, and say if you agree or disagree with it.
Support your ideas with reasons and examples.
Student A: Listen to your partner, and then say if you agree or disagree. Support your ideas
with reasons and examples.

پیشنهاد ما:  مدرسه و کار

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I think that more paper and glass needs to be recycled.
2- Yes, I do. I take old newspapers and magazines to our recycling center, and I put glass and cans in the recycling bins at the train station. / No, I don’t. It’s easier to put everything in the trash can.
3- We have a health clinic and a public library. There are probably more services, but I don’t know about them. I guess I could find out on the Internet.
4- I think we should have a recreation center. We need a place where we can play sports.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I think that people should take public transportation so there aren’t so many cars on the road.
2- Yes, I do. I take very short showers. / No, I don’t do much to conserve water, but I conserve energy. I always turn off the lights when I leave a room.
3- I use the public library a lot. I borrow books and movies and get information about courses. I sometimes go to the recreation center, too.
4- I think we should have more parks and gardens.

C / D- Useful phrases
If your students need extra support, provide them with some of these useful
phrases:

I agree that [more should be done to limit air pollution], but I don’t think that
[we should be able to use only public transportation in downtown areas].

I think that [people should be able to drive their cars], but we should
[do something to limit their number].

I see what you mean.

That’s a very good point.

I feel the same way because . . .

Actually, I have a different opinion. I think . . .

I see it a little differently. In my opinion, . . .

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *