سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

زمان داستان

آنچه در این مطلب میخوانید

در اولین بخش صحبت کردن این درس یک تمرین جالب در انتظار شما است. با دوستان خود یک داستان بسازید! با یکی از جملات زیر داستان را شروع کنید و به نوبت با استفاده از قیدها یک جمله به داستان اضافه کنید.

A: I was talking to my best friend when my phone rang.
B: Strangely, it was a phone number I didn’t know.
C: Luckily, I answered the phone, because it was…

الف: داشتم با بهترین دوستم صحبت می کردم که تلفنم زنگ خورد.
ب: عجیب اینکه شماره تلفنی بود که من نمی دانستم.
ج: خوشبختانه تلفن را جواب دادم، چون…

A: I was having dinner with a friend. We were eating pizza and drinking soda. Suddenly, I spilled my soda on my clothes.
B: Oh, no! What did you do?

الف: داشتم با یکی از دوستانم شام می خوردم. داشتیم پیتزا می خوردیم و نوشابه می خوردیم. ناگهان نوشابه ام را روی لباسم ریختم.
ب: اوه، نه! چه کار کردین؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What school subjects do you think are interesting?
2- Do horror movies frighten you? Do you ever watch them? Why or why not?
3- Have you watched any boring TV shows lately? [If yes, ask:] Which ones? [If no, ask:] Which shows do you find exciting?
4- What were you doing at 9:00 last night?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read Jenny’s email to Tom. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Tom’s email to Jenny. (Use the simple past or the past continuous.)

1- _ (Tom / read) the news when the lights went out?

2- _ (he / have) cereal for dinner? Why not?

3- What _ (he / do) from 9:00 to 9:30?

4- What _ (his friends at work / think) of the situation?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- What school subjects do you think are challenging?
2- Do science fiction movies interest you? Do you ever watch them? Why or why not?
3- Have you seen any exciting movies recently? [If yes, ask:] Which ones? [If no, ask:] Which movies did you find boring?
4- What were you doing at 7:00 this morning?

C- Ask your partner these questions about Jenny’s email to Tom. (Use the simple past or the past continuous.)

1- _ (Jenny / cook) dinner when the lights went out?

پیشنهاد ما:  رفتار

2- What _ (she / do) from 8:00 to 10:00 p.m.?

3- _ (she / go) to bed early? Why?

4- How _ (she / feel) when she told her boss about the report?

D- Now read Tom’s email to Jenny. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- I think [history and English] are interesting.
2- Yes, horror movies frighten me. I [don’t usually watch them] because [I can’t sleep]. / No, they don’t frighten me. I [watch them] because [I think they’re exciting].
3- Yes, I have. [I think most of the new TV shows are boring.] / No, I haven’t. I think [most of the shows I watch] are exciting.
4- At 9:00 last night, I was [doing my English homework].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- I think [science and social studies] are challenging.
2- Yes, science fiction movies interest me. I [watch them] because [I like
thinking about the future]. / No, they’re boring. I [don’t ever watch them]
because [I think the stories are awful].
3- Yes, I have. I’ve seen [Avatar]. / No, I haven’t. I thought [that new French movie] was boring.
4- At 7:00 this morning, I was [eating breakfast].

C- Student B’s questions
1- Was Jenny cooking dinner when the lights went out?
2- What was she doing / did she do from 8:00 to 10:00 p.m.?
3- Did she go to bed early? Why?
4- How did she feel when she told her boss about the report?

Student A’s answers- Sample answers:
1- No, she wasn’t. She was writing a report for her boss.
2- She was sitting / sat in the dark.
3- Yes, she went to bed early because she was bored.
4- She felt embarrassed.

D Student A’s questions
1- Was Tom reading the news when the lights went out?
2- Did he have cereal for dinner? Why not?
3- What was he doing / did he do from 9:00 to 9:30?
4- What did his friends at work think of the situation?

Student B’s answers- Sample answers:
1- No, he wasn’t. He was watching TV and waiting for his pizza.
2- No, he didn’t. There was no milk.
3- He was listening / listened to music on his MP3 player.
4- They thought it was funny.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *