سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

مدرسه و کار

آنچه در این مطلب میخوانید

یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی در مورد موضوعات مدرسه و محل کار، مهارت های ارتباطی شما را دراین موقعیت‌ ها تقویت می کند. با یادگیری این درس یاد می گیرید چطور با دیگران در مورد این موضوع ها صحبت کنید و از آنها سوال بپرسید !

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- What do you do when you are nervous?
2- Did you take science classes in school? [If yes, ask:] What kind of science?
3- Is science important for your career? Why or why not?
4- If you feel scared and you are home alone, what do you do?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Adam. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Vicky. (Use the present continuous or the simple present.)

1- How many subjects _ (Vicky / take) this year? What _ (they / be)?

2- _ (she / take) a class in her favorite subject area? What class is it?

3- _ (she / want / go) to medical school?

4- _ (she / ever / study) on Saturdays?

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- What do you do when you are scared?
2- Did you take math classes in school? [If yes, ask:] What kind of math?
3- Is math important for your career? Why or why not?
4- If you wake up at night and you feel hungry, what do you do?

C- Ask your partner these questions about Adam. (Use the present continuous or the simple present.)

1- How many subjects (Adam / take) this year? What (they / be)?

2- _ (he / take) a class in his favorite subject area this year? What class is it?

3- _ (he / want / go) to law school?

4- _ (he / ever / study) on Sundays?

D- Now read the information about Vicky. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- When I’m nervous, I [eat a lot].
2- Yes, I did. [I took chemistry and biology.] / No, I didn’t.
3- Yes, it is. [I want to be a doctor.] / No, it isn’t. [I want to be an actor.]
4- I [call a friend].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- When I’m scared, I [call my best friend].
2- Yes, I did. [I took algebra and geometry.] / No, I didn’t.
3- Yes, it is. [I want to be an accountant.] / No, it isn’t. [I want to be an English teacher.]
4- I [go to the kitchen and eat some fruit].

پیشنهاد ما:  نظرسنجی کلاسی

C- Student B’s questions
1- How many subjects is Adam taking this year? What are they?
2- Is he taking a class in his favorite subject area this year? What class is it?
3- Does he want to go to law school?
4- Does he ever study on Sundays?

Student A’s answers- Sample answers:
1- He’s taking three subjects. The subjects are physics, American history, and music.
2- Yes, he’s taking physics.
3- No, he doesn’t want to go to law school.
4- Yes, he does. (He studies seven days a week.)

D- Student A’s questions
1- How many subjects is Vicky taking this year? What are they?
2- Is she taking a class in her favorite subject area? What class is it?
3- Does she want to go to medical school?
4- Does she ever study on Saturdays?

Student B’s answers- Sample answers:
1- She’s taking three subjects. They’re biology, world geography, and music.
2- Yes, she is. It’s music.
3- No, she doesn’t.
4- No, she never studies on weekends.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *