سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

نام ببرید!

آنچه در این مطلب میخوانید

بدون اینکه نام ببرید در مورد یک موسیقی، موسیقی دان، آلبوم یا … 3 جمله بگویید و از دوستانتان بخواهید نام آن را حدس بزنند.

A: To attach a file to an email, first open your email account. After that, click “compose.” Next,…

الف: برای پیوست کردن یک فایل به ایمیل، ابتدا حساب ایمیل خود را باز کنید. پس از آن، روی “نوشتن” کلیک کنید. بعد،…

A: The song… reminds me of middle school. It was my favorite song when I was 14.
B: I know that song! How do you feel now when you hear it?
A: Oh, I feel totally embarrassed. I can’t stand it now!

الف: آهنگ… مرا یاد دوران راهنمایی می اندازد. این آهنگ مورد علاقه من در 14 سالگی بود.
ب: من آن آهنگ را می شناسم! الان با شنیدن آن چه احساسی دارید؟
الف: اوه، من کاملاً خجالت می کشم. الان طاقت ندارم!

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Have you downloaded any music this week? [If yes, ask:] What did you download? [If no, ask:] Why not?
2- What’s your favorite best-selling song?
3- Who was your favorite song performed by?
4- Do you know anyone who appreciates classical music? [If yes, ask:] Who?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read a rock band’s online announcement. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about a singer’s online announcement. (Use the present perfect or the past passive.)

1- _ (Rock-It / upload) his two new video clips yet? If yes, when?

2- _ (he / win) any new awards this week?

3- _ (any albums / record) last month?

4- _ (any albums / release) last week?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Have you studied for the next English test yet? [If yes, ask:] When did you study? [If no, ask:] Why not?
2- Who’s your favorite well-known singer?
3- When was your favorite song recorded?
4- Do you know anyone who composes music? [If yes, ask:] Who?

C- Ask your partner these questions about a rock band’s online announcement. (Use the present perfect or the past passive.)

1- _ (Jozie and the Kidz / perform) in Los Angeles yet?

2- _ (the group / already / give) a concert in New York this month?

3- _ (“U R 4 Me” / give) an award recently?

4- _ (the group’s new video clip / upload) to U-Tunes recently? If yes, when?

پیشنهاد ما:  پرسشنامه پروست

D- Now read a singer’s online announcement. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I have. I downloaded [Summertime]. / No, not yet. / No, I haven’t. [I’ve been too busy.]
2- My favorite best-selling song is [Imagine].
3- My favorite song was performed by [Taylor Swift].
4- Yes, I do. [My friend Mike] appreciates classical music. [He plays the violin in the school orchestra.] / No, I don’t.

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I have. I studied last night. / No, I haven’t. [I’ve been busy, but I’m going to start tonight.]
2- My favorite well-known singer is [Taylor Swift].
3- My favorite song was recorded [last year].
4- Yes, I do. [My father writes songs all the time.] / No, I don’t.

C- Student B’s questions
1- Have Jozie and the Kidz performed in Los Angeles yet?
2- Has the group already given a concert in New York this month?
3- Was “U R 4 Me” given an award recently?
4- Was the group’s new video clip uploaded to U-Tunes recently? If yes, when?

Student A’s answers- Sample answers:
1- Yes, they have. They performed in Los Angeles last month.
2- No, they haven’t given a concert in New York yet this month. / No, they haven’t. [They’re giving a concert in New York next month.]
3- Yes, it was. [It won the award for This Year’s Greatest Hit.]
4- Yes, it was. It was uploaded earlier today.

D- Student A’s questions
1- Has Rock-It uploaded his two new video clips yet? If yes, when?
2- Has he won any new awards this week?
3- Were any albums recorded last month?
4- Were any albums released last week?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, he has. He just uploaded them.
2- No, he hasn’t. The awards are on Friday.
3- Yes, two new albums were recorded last month.
4- Yes, Ready to Rock-It was released last week.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *