سطح B2 نوشتنمهارت ها

نتایج پرسشنامه

آنچه در این مطلب میخوانید

سوالات پرسشنامه در بخش خواندن را مطالعه کنید و دو مورد از سوالات آن را انتخاب کنید و در بخش نوشتن بنویسید. سپس سوالات را ار دو نفر بپرسید و پاسخ آنها را بنویسید.

تمرین

B- Complete the interview with the correct words from the box.

C- Complete the message with about, in, or on.

D- Rewrite the statements and questions. Use reported speech.
1- She said, “I don’t worry about anything.”
She said ______________________.
2- He asked, “Did you dream about the movie?”
He asked me ____________________.
3- She said, “I’ll call you on Sunday morning.”
She told me _____________________.
4- I asked, “Are we participating in the organization?”
I asked _________________________.
5- He said, “They got away with speeding again.”
He said _________________________.
6- She asked, “Have you decided already?”
She asked me ____________________.

پاسخنامه

B
1- come
2- keep
3- get
4- put
5- look
6- take

C
1- about
2- on
3- in
4- on
5- about
6- on

D
1- (that) she didn’t worry about anything
2- if I / we ’d / had dreamed about the movie
3- (that) she’d / would call me / us on Sunday morning
4- if we were participating in the organization
5- (that) they ’d / had gotten away with speeding again
6- if I / we ’d / had decided already

کاربرگ

پیشنهاد ما:  زمان داستان

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *