سطح B1 صحبت کردنمهارت ها

نصیحت خوب

آنچه در این مطلب میخوانید

با انجام تمارین این درس می توانید مهارت ارتباطی خود را ارتقا دهید و در مورد موضوعات مهم روابط صحبت کنید. همچنین یاد می گیرید چطور بهانه بیاورید و یا عذر خواهی کنید و در مورد مشکلاتتان صحبت کنید.

A: Tom, I see you have your tennis racket. Are you playing tennis later?
B: Actually, no. I played before class.

الف: تام، می بینم که راکت تنیس خود را دارید. بعدا تنیس بازی میکنی؟
ب: در واقع خیر. قبل از کلاس بازی کردم.

A: I have a problem. My friends never remember my birthday. I always remember theirs!
B: It’s a good idea to help them remember. Why not send them reminders?

الف: من یک مشکل دارم. دوستان من هرگز تولد من را به یاد نمی آورند. من همیشه به یاد آنها هستم!
ب: این ایده خوبی است که به آنها کمک کنید تا به یاد بیاورند. چرا برای آنها یادآوری ارسال نمی کنید؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Is it important to forgive people? Why?
2- Is it ever good to criticize your friends? [If yes, ask:] When? [If no, ask:] Why not?
3- Who do you take after in your family? Why?
4- What do you and your relatives like to do when you get together?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the letter to Mr. Advice. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Mr. Advice’s response. (Use the verb forms below.)
1- Who (Mr. Advice / criticize)? [simple present]
2- In his opinion,
(Ms. Confused / be) a good friend? [present perfect] Why or why not?
3- In his opinion, (the friend / lie) about work? [present continuous]
4- What
(he / tell) Ms. Confused to do? [simple present] Do you agree with his suggestion?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- Is it important to share your feelings with your friends? Why?
2- Is it ever good to lie to people in your family? [If yes, say:] When? [If no, ask:] Why not?
3- Who can you count on? Why?
4- What do you and your friends like to do when you get together?

C- Ask your partner these questions about the letter to Mr. Advice. (Use the verb forms below.)
1- Who (Ms. Confused / have) a problem with? [simple present]
2- What
(Kate / stop) doing for her? [present perfect]
3- In your opinion, (Kate / be) really too busy at work? [simple present]
4- In your opinion, what
(Mr. Advice / say)? [future with will]

پیشنهاد ما:  کانادا در طول فصول

D- Now read Mr. Advice’s response. Answer your partner’s questions

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I think it’s important to forgive people [because everyone makes mistakes].
2- Yes, sometimes it is. [If we criticize our friends fairly, we can help them.] / No, I don’t think so. [We should only say nice things.]
3- I take after [my father]. [We’re both very hardworking.]
4- When my relatives and I get together, we like to [have a big meal at my grandmother’s house and then play football in her yard].

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I think it’s important to share your feelings with your friends [so they know who you really are]. / No, I don’t think so. [I prefer to keep my feelings private.]
2- Yes, it’s OK [when the truth might hurt them]. / No. [It’s always better to be honest.]
3- I can count on [my dad]. [He’s always there for me if I need help.]
4- My friends and I like to [watch movies or just hang out].

C- Student B’s questions
1- Who does Ms. Confused have a problem with?
2- What has Kate stopped doing for her?
3- In your opinion, is Kate really too busy at work?
4- In your opinion, what will Mr. Advice say?

Student A’s answers- Sample answers:
1- She has a problem with her friend Kate.
2- She’s stopped doing favors for her, dropping by, and calling.
3- Yes, I think she is. / No. In my opinion, she’s not too busy at work – she’s tired of doing so many favors for her friend. / It’s hard to say.
4- I think he’ll criticize Ms. Confused because she asks her friend to do too many favors.

D- Student A’s questions
1- Who does Mr. Advice criticize?
2- In his opinion, has Ms. Confused been a good friend? Why or why not?
3- In his opinion, is the friend lying about work?
4- What does he tell Ms. Confused to do? Do you agree with his suggestion?

Student B’s answers- Sample answers:
1- He criticizes Ms. Confused.
2- No, he doesn’t think she’s been a good friend. She asks Kate for a lot of favors, but she probably doesn’t do much for Kate.
3- [He says Kate may be telling the truth, but she also may just be upset
with Ms. Confused.]
4- He tells Ms. Confused to talk to Kate and to apologize if Kate’s upset. Yes, I agree. / No, I don’t agree.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *